geheel uit de gedachten van het college is verdwenen. Het raadslid Schou teten zegt, dat hij het eens is met het voorstel van Mevr. Emke, hetgeen inhoudt een bedrag van 20,voor de eerste hond: 150$ verhoging van het belastingbedrag vindt hij een zeer forse verhoging. Hij acht het aan de nalatigheid van de raad te wijten, dat er nu zo'n verhoging moet komen. Het bedrag van de hondenbelasting zou, net als iedere andere belasting, jaarlijks aangepast moeten zijn geweest. Het gaat de Heer Schouteten niet zozeer om het bedrag wat geheven wordt, want er zijn gemeenten die 50, of meer voor een hond vragen, maar om het principe. Hij vindt een bedrag van 20,hoog genoeg. Wethouder Buiis zegt, dat hij inderdaad tijdens een commissievergadering financiën een mogelijke controle-maatregel heeft ge lanceerd. Er gaat overleg gepleegd worden met degene die het mogelijk moet gaan contröleren. Ook de prijs van de penning zal aan de orde worden ge steld. Intern is men het nog niet eens over de vraag hoe de penning eruit moet zien: een penning voor het leven of een jaarlijkse penning. Ongetwij feld wordt er op dit onderwerp nog een keer terug gekomen. Het raadslid Mevr. Emke zegt, dat haar fractie heeft voorgesteld om 20, voor de eerste hond in rekening te brengen. Zij vindt dit bedrag redelijk. Het heeft volgens haar echter weinig zin deze zaak in stemming te brengen. Ze wil wel graag de aantekening gemaakt zien, dat ze tegen heeft gestemd. Zonder dat verder iemand het woord verlangt of stemming, wordt overeenkomstig het voorstel van B en W besloten. Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot 1e wijziging van de Verorde ning op de heffing en invordering van een woonforensenbelasting in de gemeen te Putte. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot 2e wijziging van de Verorde ning op de heffing en invordering van een toeristenbelasting. Be voorzitter zegt, dat de raad een herzien voorstel heeft gekregen. Het nieuwe art. 6 stelt, dat caravans of vakantiehuisjes of soortgelijke ruimten met een vloeroppervlakte van minder dan 40 m2 onder een 10$-tarief vallen. Een tarief dat thans in de Verordening staat. Beze aanpassing is gedaan in overleg met de beheerder van de camping Hazeduinen. Het college heeft hem tij dig geïnformeerd omtrent zijn voornemen om de belasting te verhogen. Vrijdag morgen 13 november "961 is er een gesprek geweest en uit dit gesprek is dui delijk naar voren gekomen, dat de campingdirectie problemen heeft met een ho ger bedrag dan 10$, omdat dit t.o.v. de kleine caravanbezitters problemen geeft. Het is een verschijnsel van deze tijd, dat veel gezinnen de beurs toch iets voorzichtiger hanteren dan in het verleden. Be animo voor caravans en staanplaatsen neemt af, met het gevolg dat op de camping Hazeduinen een aan tal caravans te koop staan. Baarnaast verwacht het college, dat er jaarlijks en ook gedurende het jaar een geweldige wisseling zal zijn van mensen die ca ravans kopen en verkopen, hhren en verhuren, zodat de perceptiekosten van de ze belasting hoog zouden zijn. Om dit te vermijden is er een eenvoudiger op lossing gevonden; n.l. 10$ van het staangeld bij de huur voegen. Beze heffing gebeurt via de campingbeheerder. Een derde punt is het feit, dat de rekeningen voor de caravans voor het komende jaar althans voor de eerste termijn, reeds zijn verstuurd. Be campinghouder kan dan niet de mensen weer een rekening stu ren met de mededeling, dat er m.i.v. 1-1-1982 nqg 5»of f 10,bijkomt. Het raadslid Looijen kan accoord gaan met het herziene voorstel, aangezien hij mee kan gaan met hetgeen de voorzitter heeft gezegd. Hij vraagt alleen hoeveel de jaarlijkse huur bedraagt op de camping. Be voorzitter zegt dat de huurprijs 1.000,is per jaar en de belastingprijs 100,Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel be sloten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 143