40.000,aan inkomsten staan. ïïit de omschrijving van de post blijkt echter duidelijk, dat dit bedrag inclusief de inkomsten van de jaarmarkt is 10.000,zodat er voor de inkomsten van de weekmarkt 30.000, overblijven. Ten aanzien van de kapitaalslasten zegt hij het volgende: De regeling is erop gericht te komen tot een opzet van te maken kosten voor de jaarmarkt, en wel zo, dat 50$ van die kapitaalslasten wordt geraamd ten laste van de weekmarkt. Het raadslid Looijen leest, ter verduidelijking voor de wethouder, het betreffende stuk uit de begroting voor: "Van de exploitanten wordt wekelijks een marktgeld geheven voor het innemen van een standplaats op het voor de warenmarkt bestemde terrein. Deze heffing geschiedt krachtens de marktgeldverordening vastgesteld bij K.B. van 31-10- 1978 nr. 2. Bij raadsbesluit van 1 mei 1979» is deze verordening gewijzigd, aan welk wijzigingsbesluit bij K.B. van 20 juni 1979 nr. 3 goedkeuring is ver leend. Gezien de vermoedelijke opbrengst van 1980 is voor 1981 ter zake te ramen 40.000,Hier wordt dus met geen woord gerept over de jaarmarkt. Wethouder Buijs zegt, dat het geraamde bedrag in ieder geval inclusief de jaarmarkt is. De voorzitter merkt op, dat de toelichting op de begroting dus niet volledig is. Ten aanzien van het probleem van het opruimen van de markt zegt hij, dat het college binnenkort een gesprek met de marktcommissie zal hebben. Dit onderwerp zal dan stellig aan de orde worden gesteld. Hij is even eens van mening, dat er duidelijker moet worden opgetreden. Het raadslid Mevr. Emke zegt, dat er niet alleen vuil van de marktmensen ligt, maar ook van mensen, die in de omgeving van de markt wonen. De voorzitter stelt dat er dus misbruik wordt gemaakt van de situatie van de markt. De zaak moet dan wel heel goed bekeken worden, voordat er iemand de schuld in de schoenen wordt gescho ven. Zonder dat nog iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van B en W besloten. Voorstel tot vaststelling van de verordening tot 1e wijziging van de verorde ning op de heffing en invordering van een belasting wegens het verstrekken van sterke drank, als bedoeld in art. 24 van de Drankwet. Het raadslid Looijen zegt dat uit het voorstel en de begroting niet duidelijk is hoeveel belasting en welk gedeelte in procenten er geheven wordt van het slijtersbedrijf en de horecabedrijven. De voorzitter zegt dat aan het einde van ieder jaar een formulier aan de höre- ca-ondernemers en aan de eigenaresse van de slijterij wordt toegezonden. De horeca-ondernemers en de eigenaresse van de slijterij verstrekken dan een opga ve van het aantal liters alcohol dat in het afgelopen jaar is verkocht. Die opgave wordt verder berekend en in rekening gebracht. De bedragen kunnen erg wisselen. We hebben hier te maken met een klein bedrag, waarvoor niet de moeite is gedaan om het allemaal in procenten uit te rekenen. Het heeft ook geen zin om.dat te doen. Het is bij de beoordeling van de bedragen over de afgelopen ja ren wel opgevallen, dat de opbrengsten van de horeca-ondernemers gering zijn t.o.v. die van de slijterij. De verhouding is niet juist. Het kan zijn, dat er meer mensen thuis drinken. Niettemin is het college van B en W van mening, dat de horeca-ondernemers een hoger bedrag aan belasting moeten betalen dan de eigenaresse van de slijterij. Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot 1e wijziging van de Verorde ning op de heffing en invordering van een belasting op honden. Het raadslid Looijen zegt dat de fractie van de P.v.d.A. met het voorstel ac- coord gaat, aangezien het bedrag dat geheven wordt al vele jaren hetzelfde is. De gulden heeft in de loop der jaren echter een beduidend mindere waarde ge kregen. Hij hoopt, dat het bedrag van 25,voor de eerste hond en 35» voor elke volgende hond niet bezwaarlijk is op te brengen voor de mensen. Het valt op, dat er de laatste jaren zo weinig controle is op datgene, wat er in het dorp met honden gebeurt. Hij vraagt of hieraan nog iets zal veranderen. Ook vraagt hij, of er aan het voorstel van wethouder Buijs, in de commissie vergadering financiën gedaan, ten aanzien van de hondenpenning, gevolg zal worden gegeven in de vorm van éen voorstel aan de raad, de fractie van de P.v.d.A. vond het namelijk een heel goed idee, of dat het hondenpenning-idee

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 142