Het raadslid Schouteten wenst in deze situatie geen stemming meer. Hij betreurt de zaak wel. Het gaat tenslotte om de jeugd. Op het ant woord van wethouder Buijs zegt hij, dat de tennisvereniging geen onder nemer is. Be gemeente blijft toch verantwoording dragen voor het sport gebeuren. Op de sportbeoefening moet niet al te zeer bezuinigd worden. Bat tennisvereniging "Be Put" een bedrag voor de training van jeugdleden vraagt vindt hij heel begrijpelijk. Verder denkt hij, dat gymnastiekvereni ging O.B.I. een begroting heeft overgelegd, met het doel om met de subsidie o.a. verschillende gymattributen (matten bok) aan te schaffen. Be gymattri- buten schijnen echter toch weer via de school te worden aangeschaft. Het raadslid Looijen denkt niet, dat de gymnastiekvereniging O.B.I. o.a. om die reden een begroting heeft overgelegd. Be subsidie is meer bedoeld als aanvulling op de middelen, die de kosten van het verzwaarde trainingsprogram ma, dat volgend jaar mogelijk ingevoerd wordt, moeten bestrijden. Hij merkt voorts op, dat de begroting van O.B.I. vrij stabiel is; b.v. ook een vrij stabiel bedrag t.a.v. de contributies. Het is kortom een redelijke vereniging voor wat betreft zijn budget. Be subsidie—aanvraag had misschien nog beter uitgewerkt mogen worden, maar de fractie van de P.v.d.A. gelooft niet dat de subsidie-aanvraag is ingediend om met de subsidie gymtoestellen aan te schaffen. Tijdens de vergadering van de commissie financiën heeft een van de leden, die ook zitting heeft in het bestuur van "Be Berk" gezegd dat er tussen de gemeente, gymnastiekvereniging OBI, en het bestuur van "Be Berk", een afspraak gemaakt is, dat het bestuur van "Be Berk" bepaalde toestellen (w.o. het paard) zou aanschaffen. Bit is tot op heden nog niet gerealiseerd. Be reden daarvan is niet helemaal duidelijk. Het is natuurlijk vervelend dat de gymnastiekvereniging O.B.I. op die toestellen zo lang moet wachten. Be frac tie van de P.v.d.A. hoopt dat het bestuur van de Berk deze attributen zo snel mogelijk aan zal schaffen. Zonder dat iemand verder het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot 2e wijziging van de markt- geldverordening. Be voorzitter stelt, dat omtrent deze wijziging ontheffing moet worden aan gevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat het een retributie betreft. Als de raad het met deze verordening eens is, is het wellicht moge lijk dat deze verhoging per 1 januari 1982 wordt doorgevoerd. Het raadslid Looijen vindt het vreemd, dat in het voorstel een totaalbedrag aan uitgaven wordt opgevoerd van 36.OOO,waartegenover 30.000,aan inkomsten staan en in de begroting van 1981 een totaalbedrag aan kosten van 49.417,40 wordt opgevoerd, waartegenover 40.000,aan inkomsten staan. Temeer daar in de begroting stond, dat de bedragen schattingen waren, omdat de gegevens nog niet allemaal binnen waren, vraagt hij welke bedragen nu juist zijn. Het raadslid Schouteten zegt accoord te kunnen gaan met het voor stel van B en V. Alleen met de redigering van het voorstel, n.l. de zin: "Om oneerlijke concurrentie tegenover de plaatselijke middenstand te voorko men" is hij het niet eens. Het marktgebeuren brengt mensen naar Putte. Hier van profiteert ook de middenstand. Hij attendeert het college van B en W er verder op, dat er iets gedaan moet worden aan de situatie, dat wanneer markt- mensen de markt verlaten, er een puinhoop vuil achterblijft. Be marktmensen, zo stelt hij voor, zouden verplicht kunnen worden in ieder geval hun grof vuil in de container te deponeren. Bat zou al een gedeelte van de onderhoudswerk zaamheden kunnen wegnemen voor de gemeentewerkers. Hij vindt dit een zeer voornaam punt. In Bergen op Zoom krijgt iemand geen standplaats meer of hij moet een geldboete betalen, wanneer hij erg veel vuil, onopgeruimd, achter laat. Ook stelt hij de verlichting op het marktterrein aan de orde. Hij oppert de mogelijkheid deze verlichting gedurende de nacht te laten uitvallen. Hij vindt, dat op zulke kleine dingen gelet moet worden in het kader van de be zuinigingen. Be__v£orz_itter stelt, dat een goed verlicht parkeerterrein 's nachts veel waard is. Het raadslid Schouteten zegt hierop, dat het vrachtwa gens worden pas 's morgens weer gebruikt. Wethouder Bui.is zegt, antwoordend op de vraag van de Heer Looijen, dat er in de begroting van 1981 inderdaad

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 141