de V.V.D. heeft voorgesteld 1.500,te geven. Het advies van de com missie was bevriezen, hetgeen Mevr. Emke niet begrijpt. Er is immers nooit een subsidie-aanvraag geweest. Zij stelt, dat er een bedrag wordt gevraagd voor training van jeugdleden. Aangezien voor jeugdleden van an dere verenigingen ook trainingsgelden worden betaald, vraagt zij zich af, waarom dan niet voor een tennisvereniging. Het is een goede zaak, dat zo veel jongeren uit Putte gaan tennissen. Het is geen elitaire groep die tennist. Zij stelt verder dat de ouders van de jeugdleden een flink bedrag betalen. Zij ziet graag dat de gemeente dan ook iets doet. Zij vindt de redenering: er was niks, dus bevriezen en verder geen discussie, betreu renswaardig. Het raadslid Schouteten staat geheel achter het standpunt van Mevr. Emke. Hij vindt, dat de gemeenteraad gemakkelijk 1.500,kan uit trekken, overeenkomstig Mevr. Emke's voorstel. Hij wil deze zaak in stem ming brengen. Het raadslid Looijen zegt, dat de fractie van de P.v.d.A. vindt, dat er nog geen subsidie gegeven moet worden aan Tennisvereniging "De Put". De aanvraag is heel summier opgesteld, met erg weinig overgeleg de stukken. Zo blijkt niet hoeveel leden de vereniging in totaal telt, en hoeveel leden van dat totaal tot de jeugd gerekend kunnen worden. Wel heeft liet bestuur van tennisvereniging "De Put" het totale bedrag, dat aan contributie geheven wordt, vermeld. Aangezien dit bedrag rond de 24.600,ligt, moet er aangenomen worden dat er een behoorlijk aantal leden is. Ook blijkt niet uit de overgelegde stukken welke activiteiten de vereniging heeft ontplooid om zelf de financiën aan te vullen, voordat zij aanklopte bij het gemeentebestuur om subsidie te vragen. Gezien deze overwegingen vindt de fractie van de P.v.d.A. dat er geen subsidie aan ten nisvereniging "De Put" gegeven moet worden. Ten aanzien van gymnastiek vereniging O.D.I. stelt de Heer Looijen dat de 75 leden samen ook een be hoorlijk contributiebedrag opbrengen. Er is min of meer stilzwijgend afgesproken de subsidiebedragen te bevriezen op het bedrag dat in 1981 is toegekend. Het advies van de commissie finan ciën om 1.200,subsidie te verlenen is dan ook niet haalbaar. Voor het jaar 1981 werd aan O.D.I. namelijk 800,subsidie verleend. Hij wenst wel, dat de aantekening gemaakt wordt, dat de fractie van de P.v.d.A. vindt, dat gymnastiekvereniging O.D.I. 400,meer zou mogen hebben dan 800, zodat ze op 1.200,zou komen. Het is namelijk een jeugdige en geweldige club, die niet in competitie speelt. Wethouder Buijs stelt dat tennisvereni ging "De Put" inderdaad een summiere subsidie-aanvraag heeft ingediend. Zij heeft wel een totaalbegroting ingediend. Uit die totaalbegroting is "de training van de jeugd" gelicht. Hij merkt op dat geen enkele vereniging in Putte op deze manier tewerk gaat. Hij is het verder oneens met de bewering dat tennisvereniging "De Put" helemaal geen subsidie zou hebben. Een indi recte subsidie is bijvoorbeeld de baanhuur. De gemeente heeft een groot deel van de kapitaalslasten van deze banen voor haar rekening genomen. Het raadslid Mevr. Emke zegt, dat ze de jeugdtraining bedoelt. De fractie van de V.V.D. heeft al meerdere malen voorgesteld de Sportraad ten aanzien van dit punt te laten adviseren. Hieraan is door de raad geen gehoor gege ven. Het is voor raadsleden moeilijk te beoordelen welke bedragen er gege ven moeten worden. Zij stelt ook nu weer voor de Sportraad een advies te laten uitbrengen, zodat daarmee volgend jaar bij de subsidietoekenning re kening gehouden kan worden. Voor dit jaar gaat ze nog accoord met het voor stel, maar volgend jaar zou ze het graag anders zien. Wethouder Buijs zegt dat het college diverse malen met de Sportraad heeft gesproken. Het colle ge is het met de Sportraad eens, dat het ideaal zou zijn dat er een subsi dieverordening kwam. De rest van het verhaal is bekend. Hierdoor zou een rechtvaardiger verdeling van de subsidies bereikt worden. Het raadslid Mevr. Emke spreekt de hoop uit, dat er volgend jaar wat gebeurt. De voorzitter zegt toe dat haar opmerking t.a.v. de Sportraad wordt geno tuleerd en volgend jaar aan de orde zal worden gesteld.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 140