-10- Putte zeker niet de laagste is wat betreft de subsidiëring van de jeugdleden. Dat de gemeente Wcensdrecht daarnaast een subsidie verleent in de r.auhuur is een logische zaak. Als het bad hier lag zou Putte dit ook dctn. De punten moeten allemaal in overweging worden genomen, doch hst mag niet uit de hand lopen; het gaat thans echt in de richting van, wat. moeten we er nu weer bijslepen. Hij weet niet wat de achtergronden zijn, maar het merendeel van de subsidieaanvragen is in de vorige raadsvergadering al behandeld. Hij kan zich voorstellen dat er bepaal de verenigingen zijn die menen dat zij hun subsidieaanvraag te vroeg hebben ingediend, want in de laatste ronde krijg je meer dan in de eerste. Hij gelooft in zijn algemeenheid dat het algemeen belang daarmee niet wordt gediend. Het raadslid de Ru vindt deze opmerkingen niet terecht. Hij vindt nat de raad er niet zit om Sinterklaas te spelen. Hij heeft altijd al gepleit om meer vergoeding te geven voor de jeugdleden van de Zuii- Westheek, aangezien dezePL 20,te laag is. Het raadslid Looi.ien vindt zich ook door de woorden van de voorzitter Aangesproken, omdat hij reeds eerder gezegd heeft dat dit verzoek al binnen was bij de behandeling van de subsidieverzoeken. Dat het vra gen van de standpunten bij de andere colleges zoveel tijd in beslag heeft genomen doet er niets aan af. De vereniging was op tijd met Let indienen van de aanvraag. Hij is het eens met het college dat het hele subsidiebeleid omgebogen moet worden naar een verordening. Maar daar kan later op terug werden gekomen. Hij vindt deze handel wijze echter niet juist. Het raadslid de Bruijn wil niet tornen aan de woorden van het r^adg_iiq Looijen en aanzijn maling» Het is inderdaad zo dat hun afgevaardigde dit in de commissie aldus heeft gesteld. Hij heeft echter meer moeite met de mening van de Y.V.D. Deze fractie heeft n.l. bij de behandeling van de subsidies geen woord gesproken over het optrekken van deze subsidie naar 40, Het staat niet in het verslag van de commissievergadering, maar voor zover hij dit zich kan herinneren heeft de heer van Giels ten lange leste gezegd akkoord te gaan met het voorstel om deze zaak volgend jaar opnieuw te bekijken. Het raadslid Mevrouw Emke verklaart dat door de V.V.D-fractie verklaard is dat bij de behandeling van het verzoek om subsidie in de badhuur- kosten de verhoging tot 40,— per jeugdlid zou worden aangekaart. Het raadslid Looijen, ondersteund door de leden Schouteten en Wiemes, dient een amendement in om de gevraagde 10% wel uit te keren. Uit de mondelinge stemming blijkt dat de leden Looijen, Wiemes en Schouteten voor het voorstel van de heer Looijen hebben gestemd en de leden de Ru, de Bruijn, van Wees, Ketelaars, A. Buijs, Mevrouw Emke en L, Buijs tegen, zodat dit amendement is verworpen. Zonder dat iemand stemming verlangt wordt overeenkomstig het voorstel van burgemees ter si wethouders besloten aan de tafeltennisvereniging Tornado 5,800,-- subsidie te verlenen,aan Benegora Leefmilisi ^24 183,75 en aan de Stichting Puts Gemengd Koer 1.100,Ten aanzien van de Honk- en Sof tbalvereniging De Batters merkt het raadsl id op dat in de vergadering van de commissie financiën opmerkingen zijn geplaatst ten aanzien van de contributies en bondsbijdragen. Hij heeft zelf geconstateerd dat deze post inderdaad zo hoog is. Naast de bondsbi jdragen per lid en per jeugdlid kent men daar o. k ic- bijdragen voor de negentallen, protestgelden, bondsuitgifteverzeke ringen e.d. Hij vindt het betreurenswaardig uitspraken die in de commissie zijn gedaan Als een speler op het veld staat kost dit de ouders al honderden 's. De handschoenen alleen kosten 300,--, Daarnaast komen de K.r. i ..p-Ls kleding, schoenen enz. Daarbij is het bestuur van deze vereniging bijzonder actief. Je kunt

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 13