GEMEENTE ffti PUTTE (N.Br.) Notulen openbare raadsvergadering van 17 november 1981. Aanwezig: Burgemeester W.B.H. Bos, voorzitter, en de leden Mevr. J. Emke- Langeveld, H. de Bruijn, A. Buijs, L. Buijs, A. Janssens, Ph. Ketelaars, J. Looijen, L. de Ru, F. Schouteten, F. Huijbrechts en D. Wiemes. Notulist: A.C.J. van Kaam. 1Opening: Be voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 2. a. Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 6 oktober 1981. Het raadslid de Bruijn maakt de opmerking dat de fractie van het C.B.A. blij is met de overeenkomsten met het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en de Woningbouwvereniging Steenbergen, hetgeen inhoudt, dat de kabel in de woningen van deze instellingen wordt toegelaten. Be voorzitter zegt dat de naam "Lantenschlager" op blz. 3 veranderd dient te worden in "Lautenslager" Op blz. 10 vervalt de zin "Het raadslid Mevr. Emke vraagt of de bouw- registratieverordeningfolderwaarnaar zij in de raadsvergadering van 1 september 1981 heeft gevraagd er al is". Hiervoor in de plaats dient te worden gelezen: Het raadslid Mevr. Emke bedankt het college voor de vlotte manier, waarop aan haar in de raadsvergadering van 1 september 1981 gedane verzoek om folders inzake de bouwregistratieverordening op te vragen, is voldaan. Hierna worden de notulen van 6 oktober 1981 onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld. 2. b. Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 3 november 1981. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming worden de notulen on der dankzegging aan de samensteller vastgesteld. 3. Ingekomen stukken: a. Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het raadsbesluit inzake de aanwijzing tot tak van dienst van de gemeentelijke centrale antenne-inrichting en de beheersverordening voor het bedrijf. b. Koninklijk Besluit van 26 oktober 1981, houdende goedkeuring van de Verordening op reinigingsheffingen. c. Controle-rapporten over het 3e kwartaal 1981. Het raadslid de Ru haalt de brief aan over de Centrale Antenne-inrichting Zijn vraag is of met name de heren Weber en van Boeveren, als leden van de C.A.I.-commissie geen raadslid zijnde, evengoed als de leden van de C.A.I.-commissie, wel raadslid zijnde in de gelegenheid worden gesteld de brief over de Centrale Antenne-inrichting te lezen en eventueel hier op hun commentaar te geven. Be voorzitter zegt, dat de brief in de commissie van de C.A.I. komt. Wethouder Buijs vult dit antwoord aan door te zeggen, dat de leden van de C.A.I.-commissie■•geen raadslid zijnde, dezelfde faciliteiten hebben als de leden van de C.A.I.-commissie, wél raadslid zijnde. Aangezien niemand meer het woord verlangt worden de stukken ter kennis aangenomen. 4. Voorstel tot het al dan niet verlenen van subsidies voor 1982. Het raadslid Mevr. Emke is het met een aantal voorstellen van B en W eens Be adviezen van de commissie financiën zijn bijna eensluidend. Ten aan zien van punt 7: Tennisvereniging "Be Put", zegt zij, dat de fractie van

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 139