Agenda openbare raadsvergadering van 17 november 1981. 1Opening 2. Vaststelling notulen openbare raadsvergaderingen van 6 oktober en 3 november 1981. 3. Ingekomen stukken 4. Voorstel tot het al dan niet verlenen van subsidies voor 1982 5. Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot 2e wijziging van de marktgeldverordening 6. Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van een belasting wegens het verstrekken van sterke drank» als bedoeld in artikel 24 van de Drank- en Horecawet 7. Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invorde ring van een belasting op honden 8. Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van een woonforensenbelasting in de gemeente Putte 9. Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot 2e wijziging van de Verordening op de heffing en invorde ring van een toeristenbelasting 10. Voorstel tot het verlenen van de medewerking als bedoeld in artikel 72 der Lageronderwijswet 1920 voor het ver vangen van gymattributen 11. Aanbieding begroting 1982 12Rondvraag 13. Sluiting

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 138