7. Rondvraag. Het raadslid Looijen heeft gehoord dat de Rijkspolitie de laatste weken erg veel processen-verhaal heeft opgemaakt terzake van het parkeren van auto's in de Antwerpsestraat vanaf de Jordaensstraat tot aan de Rabobank, voor welk gedeelte Gedeputeerde staten een stopverbod hebben ingesteld. Erg veel mensen zijn er zich niet van bewust dat daar niet meer geparkeerd mag worden, vooral waar zij in het verleden overal hun wagen kwijt konden. Hij verzoekt de mogelijkheid te onderzoeken om de trottoirband geel te schilderen, zodat zij extra opmerkzaam gemaakt worden op dit verbod. De voorzitter merkt op, dat een gele band geldt voor een parkeer verbod en niet voor een stopverbod, zodat dit onmogelijk is. Het is inderdaad zo, dat veel mensen niet op deze borden letten maar er zijn geen andere mogelijkheden dan die welke zijn vermeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter met het gebrui kelijk gebed. Aldus vastgesteld in de openbare raads vergadering van 17 nov. 1981, de voorzitter de we+-*i nuflA-r

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 136