heeft, dat in de in de omgeving van Rotterdam verschijnende dag bladen advertenties staan, waarin vermeld is, dat permanent wonen op Hazeduinen toegestaan is. Tot slot verklaart hij vernomen te hebben dat e£e§anvraag van de campinghouder ligt om toestemming tot uitbreiding van Hazeduinen. Hij heeft daar, gezien de functie van Hazeduinen, geen enkel be zwaar tegen. Aangezien niemand meer het woord verlangt worden de overige stuk ken ter kennis aangenomen. 4. Voorstel tot het benoemen van 2 ambtenaren van de burgerlijke stand. Zonder dat iemand het woord verlangt worden de Heren V.B.H. Bos en A.C.J. van Kaam benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. 5. Voorstel tot aankoop van een perceel grond. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeen komstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten tot aankoop van een perceel grond langs de Hogebergdreef van J. Valkenborg. 6. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het plegen van buitengewoon onderhoud aan de DAF-vrachtwagen van Openbare werken. Nadat wethouder Huijbrechts een korte toelichting heeft gegeven op het voorstel verklaart het raadslid Looijen dat zijn fractie zeker akkoord gaat met het geraamde bedrag. Uit nadere informatie is hem gebleken, dat de wagen na de voor gestelde reparaties nog zeker 3 jaar mee kan gaan. Hij heeft geen bezwaar tegen het totaalbedrag maar wel tegen de afschrijving van dit bedrag over 3 jaar. Deze methode betekent, dat de gemeente zeker 5000 rente moet betalen. Aangezien er in de begroting thans nog voldoende ruimte aanwezig is, stelt hij voor deze 21000 in één keer af te schrijven. Het raadslid Mevrouw Emke sluit zich hierbij aan. Op haar vraag of het garagebedrijf nog garantie verleent op de herstelde auto antwoordt wethouder Huijbrechts. dat deze garantie zich alleen kan uitstrekken op de nieuwe onderdelen, voor het overige kan men uiteraard geen garantie verlenen. Het raadslid de Bruijn sluit zich eveneens aan bij het raadslid Looijen, zij het dat hij rekening houdt met de mogelijkheid dat Ge deputeerde staten bezwaar kunnen maken tegen deze wijze van financiering. Mocht daar bezwaar tegen bestaan dan stelt hij voor het voorstel van burgemeester en wethouders te volgen. Alle fracties gaan met dit voorstel akkoord, zodat aldus wordt besloten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 135