zuinigd moet worden zijn er op dit terrein nog mogelijkheden. De P.v.d.A.-fractie kan akkoord gaan met de ontwerp-begrotings- wijziging, welke betrekking heeft op de aankoop van de boerderij. Met betrekking tot de onder punt 4 vermelde circulaire van het Nationaal Verkeerscongres merkt het raadslid Looijen op dat zijn fractie de congresuitspraken erg belangrijk vindt, vooral daar waar gezegd wordt, dat de inbreng en opinie van de burger én de verkeersveiligheidsgegevens moeten meetellen bij de besluitvor ming en daartoe ook duidelijk zichtbaar moeten worden gemaakt. De vraag of deze congresuitspraak al invloed heeft gehad op het gevoerde beleid kan naar zijn mening bevestigend worden beant woord ten aanzien van de verkeersproblemen in de Antwerpsestraat. Hier is zeker sprake geweest van de inbreng en de opinie van de burgers. Hij hoopt dat ook bij het zoeken naar oplossingen voor de andere verkeersproblemen in het dorp de burgers zullen worden ingescha keld. Het raadslid Looijen vindt dat de gemeenteraad positief moet reageren op deze enquête en dit ook vóór 15 november kenbaar moet maken. De overige fracties sluiten zich hierbij aan, zodat aldus besloten wordt. Het raadslid Looijen verklaart hierna uit de onder punt 7 vermelde circulaire begrepen te hebben dat het Streekgewest teleurgesteld is over het antwoord van de Minister inzake de luchtverontreini ging. Naar zijn mening is het het Streekgewest op dezelfde manier vergaan als de gemeente Putte destijds, die ook een niets zeggend antwoord van de minister heeft ontvangen. Ook in deze brief is geen enkel instrument aangedragen, dat kan bewerkstelligen dat binnen een tijdsbestek van b.v. 5 jaar een samenwerking tussen Nederland en België tot stand komt op het gebied van de bestrijding van de luchtverontreiniging. Aangezien verwacht mag worden, dat binnen afzienbare tijd nog twee kerncentrales bij Doel zullen worden opgestart stelt hij voor ini tiatieven te ontwikkelen teneinde in samenwerking met de colleges van de andere Zuid-Westhoekgemeenten contacten te leggen met de directies van de bedrijven in het Antwerpse industriegebied. Hopenlijk kan er een vriendschappelijk contact tot stand komen, hetgeen van groot belang is voor heel West-Brabant. De voorzitter zegt toe deze zaak in de volgende vergadering van de streek b. w. aan de orde te stellen.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 132