GEMEENTE ftti PUTTE (N.Br.) Notulen openbare raadsvergadering van 5 november 1981. Aan wezig: BurgemeesterW.B.H. Bos, voorzitter en de leden Mevr. J. Emke-Langeveld, H. de Bruijn, A. Buijs, 1. Buijs, A. Janssens, Ph. Ketelaars, J. Looijen, 1. de Ru, F. Schouteten, F. Huijbrechts en D. Wiemes. Notulist: A.C.J. van Kaam. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijk gebed en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 2. Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 6 oktober 1981. In verband met de drukke werkzaamheden op de gemeente-secretarie zijn de ontwerp-notulen nog niet gereed zodat besloten wordt de vaststelling hiervan tot de volgende vergadering aan te houden. 3. Ingekomen stukken. Het raadslid Mevrouw Emke verklaart dat de V.V.D.-fractie akkoord gaat met de onder punt 2 aangehaalde ontwerp-begrotingswijziging van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant, welke wijziging betrekking heeft op de aankoop van een boerderij te Roosendaal. Op haar vraag of het de bedoeling is deze boerderij aan te kopen of te huren antwoordt de voorzitter dat men van plan is tot aan koop over te gaan. Uit een gesprek met de directeur en de secretaris van het Werk voorzieningsschap heeft hij begrepen, dat de boerderij eigendom is van de gemeente Roosendaal. De raad van de gemeente Roosendaal moet nog beslissen tot verkoop maar hij verwacht dat daar geen problemen zich zullen voordoen. Het raadslid Mevrouw Emke verklaart hierna dat de V.V.D.-fractie het eens is met de uitspraken van het Nationaal Verkeerscongres 1980, welke zijn opgenomen in de onder punt 4 vermelde circulaire. Het raadslid Looijen verklaart hierna, dat de P.v.d.A.-fractie geen bezwaar heeft tegen de ontwerp-begroting 1982 van het Werk voorzieningsschap in zijn totaliteit. Hij plaatst alleen een opmerking bij het forse bedrag aan pensioen rechten dat voor de 148 ambtenaren betaald moet worden: 288500 A.O.W.-premie en 449600 pensioenpremie, terwijl het werknemers aandeel slechts 146000. Het is algemeen bekend, dat de ambtenaren op de allerhoogste treden in onze samenleving verblijven. Als er daarom nog meer be-

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 131