Op de vraag van het raadslid van Wees hoe de V.V.D.-fractie aan dit bedrag komt, antwoordt het raadslid Mevrouw Emke dat zij het geraamde tekort met 2.025,hebben verlaagd. Meer opbrengst ouderbijdragen verhoging van het aantal peuters 1.125,verlaging van de post feestjes van ƒ1.400, tot 500,--. i Uit de hierna gehouden mondelinge stemming, blijkt dat de le den Emke, de Ru, Looi jen, Wiemes en Schouteten voor het voor stel van het raadslid Emke hebben gestemd en de leden de Bruijn, van Wees, Ketelaars, A.Buijs en L.Buijs tegen, zodat de stemmen staken. Dit punt zal in een volgende raadsvergadering opnieuw aan de orde worden gesteld. Het raadslid de Ru komt hierna terug op de zwem- en polovereni ging Zuid-Westhoek. Het college stelt voor dit verzoek af te wijzen. Zijn fractie stelt voor de subsidie per jeugdlid te ver hogen van ƒ20,tot ƒ40, Het raadslid Schouteten verklaart dat hij van mening is dat de gemeente Putte de gevraagde subsidie ten bedrage van 10% van de badhuur moet verlenen. Een vereniging die zulke prestaties levert, wekelijks kan men dit in de kranten lezen, heeft recht op een behoorlijke subsi die. Het raadslid de Bruijn vindt het een vreemde gang van zaken. Bij de vorige commissievergadering was de V.V.D. ermee akkoord, dat dit bedrag eventueel zou worden op getrokken tot ƒ40, bij een volgende begroting en voor dit jaar de zaak te laten voor wat hij was. De voorzitter verduidelijkt hierna het verzoek van de Zuidwest hoek, dat een vraag omvat omtrent een bijdrage in de badhuur en niet voor de subsidiëring van jeugdleden, De raad moet zich tot deze bijdrage beperken, het voorstel van het lid de Ru is niet aan de orde en kan derhalve niet in stemming worden gebracht. Het raadslid Looi.ien stelt voor om de gevraagde 10% bijdrage wel toe te kennen. Wethouder Bui,Is verklaart dat de commissie financiën bij de eer ste behandeling van de begroting gezegd heeft: "bekijk dit in de streek B en W"Het college heeft dit gedaan en bij dit gesprek is gebleken, dat bij Woensdrecht geen enkele gemeente positief heeft gereageerd op het verzoek van de Zuidwesthoek. Het raadslid Looijen merkt op dat het advies van een commissie niet bindend is, Zijn voorstel is 10% te vergoeden van de bad huur, zijnde ƒ150,per maand of ƒ1.800,-- per jaar. Dit voorstel gaat naar de mening van het raadslid de Ru te ver. Als alternatief ziet hij een verhoging van het bedrag per jeugd lid meer verantwoord. Aangezien hij gemerkt heeft dat dit niet mogelijk is, zal hij in een volgende raadsvergadering met een voorstel komen. Ten aanzien van de opmerkingen van het raadslid de Bruijn, ant woordt hij dat er in het advies vermeld staat, dat de V.V.D.-af gevaardigde, geadviseerd heeft om niet te subsidiëren in de bad— huurkosten maar de mogelijkheid te bezien het bedrag per jeugd lid van ƒ20,op te trekken naar ƒ40,--. De voorzitter verklaart hierna dat deze gehele zaak bij de be groting is behandeld. Hij stelt voor deze zaak aan te houden en in de loop van het jaar opnieuw te bekijken, dit vindt hij een sympathieker houding dan waarmee de raad thans bezig is. Elk raads lid kan met een initiatiefvoorstel komen, maar hij weet niet of dit een bepaalde lijn aangeeft van politiek handelen. Hij gelooft dat de raad een bepaalde continuiteit is de besluitvorming moet afwegen. Het college is niet onwillig om de hele situatie opnieuw te bekijken, alleen is in de streek b. en w. duidelijk naar voren gekomen, dat

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 12