GEMEENTE PUTTE (N.-BR.) r Aan de leden van de Raad der Gemeente Putte. Mevrouw, Heren, Met verwijzing naar onze afspraak van 6 oktober j.l. nodig ik U hierbij uit tot bijwoning van een informele bijeenkomst van de raad op dinsdag 27 oktober a.s. om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Mede in verband met de ziekte van onze Heer van Linden lijkt mij deze bijeenkomst zeer gewenst teneinde de te vol gen procedure voor de vaststelling van de begroting 1982 te bespreken. Met vriendelijke groeten, De burgemeester van Putte, Bijl.: Uw kenmerk Onderwerp Uw brief van Ons kenmerk PUTTE (N.-Br.), 19 oktober 1981 TELEFOON (01645) 2455-2456 - POSTREKENING 1065992 CORR. ADRES: ANTWERPSESTRAAT 127 4645 BD PUTTE (N.-Br.)

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 128