Er staat nl.: het gaat zo langzamerhand lijken op een wedstrijd tussen de provincie en de gemeente aan de ene, en de Putse ondernemers aan de andere kant. Dit geeft een verkeerd beeld, naar zijn mening. Het raadslid Ketelaars verzoekt de op- of aanmerkingen of eventuele suggesties van de raadsleden te ontvangen vóór de vergadering van de gewestraad. Hij wil ze dan graag meenemen. Het raadslid Janssens zegt, dat in het verleden al eens gesproken is over houtbouw voor woningwetwoningen. De stichtingskosten zijn erg hoog. De huren zijn op het laatst bijna onbetaalbaar. Er zijn ooit folders ge komen over houtbouw. Hij meent zich te herinneren, dat het college hierin een onderzoek zou doen, en dan met een nota of iets dergelijks zou komen. Die nota mist hij nog steeds. Hij is van mening dat deze kwestie al lang speelt Wethouder Huijbrechts zegt, reagerend op de vraag van de heer Looijen, of het mogelijk is de Nieuwstraat op te halen, dat dit onderwerp ook de belang stelling van het college heeft. Er zijn nog meer straten die voor ver betering in aanmerking komen. Het is niet de bedoeling van het college de Nieuwstraat dit jaar nog onderhanden te nemen. De wach't is op de kabel van de kabeltelevisie. Deze twee werkzaamheden kunnen dan tegelijkertijd worden uitgevoerd. In de commissie openbare werken wordt bekeken welke stra ten de voorkeur voor herstrating hebben. Op de vraag van het raadslid Jans sens over de toepassing van houtbouw bij woningwetwoningen, antwoordt hij, dat er in het verleden inderdaad over is gesproken. Hij heeft ook docu mentatie gehad. Hij stelt echter, dat het eigenlijk weinig zin heeft de mogelijkheid om houtbouw op woningwetwoningen toe te passen, te be handelen, want wanneer zal er nog gebouwd kunnen worden: 't zal misschien nog 1 of 2 jaar duren. Maar als de heer Janssens er interesse voor heeft, is hij bereid in de eerstvolgende commissievergadering daarover te spreken. Op de vraag van de heer Looijen of het college voor de allerlaatste maal een brief naar de bejaarden in de Tulpstraat, die weigeren en de vier nieuwe bewoners wil sturen, antwoordt hij, dat het college zich hierover zal buigen. Het college is bereid om met vereende krachten, en hij benadrukt dit, het project van de grond te krijgen. Het college heeft contact gehad met de huurdersvereniging. De mensen van de huurdersvereniging hebben gezegd, dat zij het contact huurdersvereniging- overheid graag zouden willen bevorderen. Anderzijds wil de overheid het contact overheid-huurdersvereniging bevorderen. Het college heeft in een eerste gesprek met de huurdersvereniging het punt van de Tulpstraat aan geroerd. Het probleem is heel duidelijk voor de huurdersvereniging. Met vereende krachten zal geprobeerd worden dit van de grond te krijgen. Met betrekking tot de vraag van de heer de Bruijn over de onderzoeks- ambtenaar zegt de voorzitter dat er in het college over is gediscussieerd. Hei college zal bij de gemeente Bergen op Zoom de volledige financiële paragraaf van dit instituut opvragen, om te bekijken hoe het allemaal in elkaar zit. Dan zal het college zo spoedig mogelijk met voorstellen komen, om deel te nemen aan die regeling, zo het enig effect heeft. Bergen op Zoom is op het moment overbelast met aanvragen van gemeenten die aange sloten zijn. Deze gang van zaken zal wel een uitbreiding van het ambte narencorps betekenen. Een uitbreiding in die zin, dat alles uit de weg wordt geruimd wat er ligt. Maar die vraag zal tegen die tijd in de raad worden gebracht en ook worden beantwoord. De opmerking van het raadslid de Bruijn over de pers neemt hij voor kennis geving aan. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het gebruikelijke gebed.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 126