van de P.v.d.A. heeft er geen moeite mee, dat dit bedrag in dit geval wordt betaald en ook gaan ze accoord met het voorstel dat er een nieuwe muur gebouwd wordt met een poort ter breedte van 1 50 m. Dit alles om de verkeersveiligheid te dienen. Het raadslid Mevrouw Emke vraagt hoe men aan het bedrag van 60, per m2 komt. Er worden allerlei bedragen genoemd als het om aankopen van grond gaat Het raadslid Janssens denkt dat het bedrag van 480,aan de lage kant zal zijn. Er moet nog een muur opgetrokken worden, er moet nog een afrastering en een heg komen. Kortom: er zullen meer kosten zijn. Wethouder Buijs wil recht zetten, dat het bedrag van 60,per m2 in de toekomst nooit een precedent kan zijn: 60,per m2 is namelijk al eerder betaald voor een bouwstrook. Hij denkt door dit te vermelden een misverstand uit de wereld geholpen te hebben. De voorzitter antwoordt op de vraag van het raadslid Janssens dat verdere kosten niet te verwachten zijn. Het is alleen een kwestie van groenaanleg, dat meegenomen moet worden. In de Zin "daarnaast heeft hij bedongen om een gedeelte van de muur te slopen etc." is een woord weggevallen. De zin moet als volgt gelezen worden:"Daarnaast heeft hij bedongen om een gedeelte van de muur te mogen slopen". Hiermede is alles duidelijk. Zonder dat nog iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 14. Rondvraag. Het raadslid Looijen vraagt of het mogelijk is om dit jaar, of anders zo snel mogelijk in het volgend jaar, de Nieuwstraat op te halen. Hij bedoelt zowel het wegdek zelf, als de stoepen indien dat nodig is. De fractie van de P.v.d.A. heeft een briefje aan de bejaarden in het Complex Tulpstraat gestuurd. De voorzitter is hiermede ook op de hoogte gesteld. De bedoeling van dit briefje is de mensen aan te moedigen om toch te tekenen. Uit contacten die hij heeft met de mensen van de Tulp straat blijkt dat er 4 mensen kortelings zijn komen wonen en dus nooit zo'n brief hebben gekregen. De eerste vraag is dan ook of het mogelijk is dat deze 4 mensen alsnog zo'n brief krijgen en zijn tweede vraag is of het mogelijk is, dat de weigeraars, maar dan ook werkelijk voor de alla?- laatste keer, nog zo'n brief krijgen om te tekenen. De fractie van de P.v.d.A. doet haar uiterste best deze weigeraars over te halen omdat ze met het droevige financiële lot, dat sommige bewoners van de Tulpstraat in de toekomst waarschijnlijk te wachten staat, begaan is. De gasprijs kan helaas niet door ons in de hand worden gehouden. Dus meer uit barmhartigheid zou hij willen vragen om de weigeraars voor de laatste keer die brief te sturen. Er waren 2 mensen bijdie wilden tekenen. Als die andere 2 mensen ook nog zouden willen tekenen, dan zou nog voor de winter met de werkzaamheden begonnen kunnen worden. Het raadslid Mevrouw Emke vraagt of de bouwregistratieverordening-folder waarnaar zij in de raadsvergadering van 1 september 1981 heeft gevraagd, er al is. Het raadslid de Ru heeft geruchten gehoord dat er een bepaalde doorbraak zou komen vanaf de Berk richting HogebergdreefHet college zou bezig zijn gronden te verwerven om daar een doorbraak te maken. Hij vraagt of dit juist is. De voorzitter zegt, dat het college geen enkele stap in die richting heeft ondernomen. Het raadslid de Bruijn zegt dat in de commissie algemene zaken is geadviseerd over te gaan tot het benoemen van een onderzoeksambtenaar. Hij vraagt hoever het hiermee staat. Een ander punt is dit: in een van de streekbladen van vandaag staat een stukje over de verkeersmaatregelen. Hij vindt dat ze in dit krantenartikel wel een scherp beeld v.w.b. de opstelling van de gemeente naar de burgers overbrengen.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 125