Hat zou naar zijn mening te gek zijn. Wethouder Buijs sluit aan hij de woorden van de heer Looijen. Hij vindt, dat het college van burgemeester en wethouders een brief moet schrijven naar het schoolbestuur met daarin de vraag, wat de mening van het schoolbestuur is over het funktioneren van de vakleerkrachten. De vraag behoeft zich niet te beperken tot het godsdienstonderwijs. Op de vraag van de heer Looijen of de muziekleerkracht bevoegd is examen af te nemen voor erkende diploma's c.q. getuigschriften, ant woordt hij dat dat naar zijn mening wel het geval is. Als de vakleerkracht niet bevoegd zou zijn examen af te nemen voor erkende diploma's c.q. getuigschriften, dan zou het goed zijn aan de SOMHO advies te vragen. Ten aanzien van de erkende muziekopleidingen, waaromtrent de heer Looijen stelde, dat de ouders 1.400,kwijt ajn, en 200,kun nen declareren bij de gemeente en men voor hetzelfde lager muziekonder wijs bij de fanfare terecht kan, stelt de heer Buijs, dat dit onderwerp al eens in de commissie financiën aan de orde is geweest, toen er een verzoek kwam van de muziekschool in Bergen op Zoom om het subsidiebedrag te verhogen. Toen heeft de commissie zich afgevraagd of onderscheid moet worden gemaakt in tegpnoetkoming voor het muziekonderwijs dat in Putte wordt gegeven en hetzelfde onderwijs, dat in Bergen op Zoom wordt genoten. Het college vindt dat dit onderscheid niet gemaakt moet worden. Omtrent de exploitatie overzichten over 1981 van de fanfare en de bejaarden zegt de heer Buijs dat de verzekeringspenning dit jaar is verstrekt. Aangezien het jaar nog niet is afgelopen kunnen de fanfare en de bejaarden moeilijk een exploitatieoverzicht 1981 geven. En na tuurlijk komt het bedrag van 44-000,— niet in de begroting 1982 voor. Dit bedrag heeft namelijk niets te maken met de begroting 1982. Waar de mening van de heer Buijs heeft de commissie de aanvraag om subsidie van de Volleybalvereniging de Berk terecht aangehouden. Deze aanvraag was te laat binnen. Mevrouw Emke heeft opgemerkt, dat ze de aanvraag niet gezien had. Anderen hadden de aanvraag weer wel gezien, maar naar de mening van de heer Buijs was hij te laat binnen. Op de vraag van de heer Looijen, waarom "het organisatiecomité Wieler ronde Putte" en "het Parochieel Jeugdwerk" geen begroting indienen, antwoordt de heer Buijs, dat er omtrent dit punt al jarenlang een menings verschil is. Hij veronderstelt dat dat wel zo zal blijven. Er is een briefje van het Wielercomité gekomen waarin de raad wordt bedankt voor de subsidie. Tevens spreekt het comité in dat briefje de hoop uit dat hij voor het volgend jaar weer voor subsidie in aanmerking komt. Het raadslid Schouteten heeft gevraagd of er contact met de bejaarden is geweest. Hierop zegt de heer Buijs, dat er meerdere malen contact is geweest. De gesprekken gingen niet zozeer over de ingediende begroting; van de verschillende bestuursleden heeft hij wel enige dingen toege fluisterd gekregen. Het is inderdaad zo, dat de bejaardenbond voor hogere uitgaven staat nu ze niet meer de beschikking heeft over een eigen clubhuis. Maar de heer Schouteten mag niet vergeten,dat de bejaarden jarenlang met 2.500,subsidie ruim zijn toegekomen. Bovendien is vorig jaar het bedrag van 2.500,in verband met het 25-jarig bestaan van de Bejaardenbond, verhoogd met 1.000,zodat vorig jaar in totaal 5.500,aan de Bejaardenbond subsidie werd gegeven. Het bedrag van 3.500,dat het college dit jaar voorstelt om te geven is dus toch al 1.000,meer dan andere jaren. Deze gedachtengang vindt het college van burgemeester en wethouders terecht. Ten aanzien van hetgeen het raadslid de Bruijn heeft gezegd, nl. dat hij het niet eens is met het verslag van de commissie financiën, antwoordt wethouder Buijs, dat er toch wel over contributie gesproken is. Hij heeft zelf als voorzitter gezegd, dat die boodschap van de commissie financiën van vorig jaar wel terdege bij het bestuur is overgebracht. Maar als de heer de Bruijn bedoelt, dat ze ook hun inkomstenpolitiek

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 123