De fractie is het er echter niet mee eens dat het organisatie-comité Wielerronde Putte 1.000,subsidie krijgt, zonder daar een aan vraag voor in te dienen. Die 1.000,subsidie wordt dan gegeven omdat een wielerronde een traditionele verschijning is. Het comité moet honderden coureurs en tientallen organisaties aanschrijven om toestemmingen te verkrijgen. Het zou dan toch een kleine moeite zijn om een briefje te schrijven, waarin het comité subsidie vraagt. De mogelijkheid zou er dan ook nog zijn het bedrag van 1.000,te verhogen. Dit bedrag is n.l. al vele jaren hetzelfde. Ook het Parochi eel Jeugdwerk heeft geen aanvraag ingediend. Toch wordt aan het Parochi eel Jeugdwerk 250,gegeven. Het zou ook voor het Parochieel Jeugd werk een normale zaak moeten zijn een klein briefje te sturen naar de gemeenteraad om subsidie aan te vragen. Dan zou ook de mogelijkheid er weer zijn, voor het geval het Parochieel Jeugdwerk zou uitbreiden, het bedrag van 250,te verhogen. Het raadslid Schouteten stelt punt 8 aan de orde: Bond van Bejaarden en Gepensioneerden in Putte. Het is alom bekend dat het oude schoolgebouw is afgebrand. In de commissie financiën kwam de vraag op, hoe de bejaarden bij sommige zaken kwamen. In dit verband vraagt de heer Schouteten of het college van burgemeester en wethouders contact heeft gehad met de bejaarden. Een tweede punt, dat de heer Schouteten naar voren brengt is het volgende. De bejaarden kampen met een nijpend tekort aan rxiimte. De bejaarden hebben altijd gebruik gemaakt van het oude schoolgebouw. Iedere keer, wanneer ze nu iets organiseren kost het veel geld. Er kan namelijk niet verlangd worden dat ze ergens een zaal voor niks krijgen. Ook de consumpties zijn een stuk duurder. Hij wil dan ook dat omtrent deze aanvraag om sub sidie geen uitspraak wordt gedaan. Eerst moet er contact opgenomen worden met de bejaarden en dan moet er een goede motivatie komen voor de aanvraag. Later zal het punt dan nog eens behandeld worden. Het raadslid de Bruijn wil een opmerking in het algemeen maken met betrek king tot het verslag van de commissie financiën. Daarin staat dat de fractie van het C.D.A. ten aanzien van de subsidieaanvraag van het gemengd zangkoor Musis Sacrum adviseert het subsidiebedrag te verlagen, omdat deze vereniging de contributie van haar leden niet heeft aangepast. Met deze redigering heeft de fractie van het C.D.A. moeite. De fractie heeft gesteld, dat er niet aan de verenigingen kan worden opgelegd hoeveel contributie zij moeten innen. De fractie kan wel verlangen dat zij hun inkomstenpolitiek gaan wijzigen. Dat is iets anders. De fractie van het C.D.A. wil dat de contributie een onderdeel van het inkomstenbeleid vormt. Het raadslid Mevrouw Emke is het hiermee eens. Zij zegt, dat het ook zo gesteld is in de commissie financiën. Dus wel een verzoek om de contribu tie aan te passen, en niet weigeren omdat de contributie niet wordt aan gepast en zo staat het in het verslag van de commissie financiën. Reagerend op hetgeen de heer Looijen gezegd heeft over punt 7: Stichting Dekenaat Bergen op Zoom, stelt mevrouw Emke dat ze het vreemd vindt, dat de heer Looijen zegt, dat het schoolbestuur niet zo enthousiast is. Het raadslid Looijen interrumpeert haar en zegt dat niet zo gezegd te hebben, dat het bij het schoolbestuur duidelijk leeft. Het raadslid Mevrouw Emke zegt dit nergens uit te hebben kunnen merken. Zij zegt dat een vorige keer ook aan de orde is geweest, dat bij die 10 uren vakonderwijs waar de heer Looijen op doelde, nog veel tijd komt aan voorbereiding. Ook folders, brochures en andere zaken moeten van het subsidiebedrag van 4.780,betaald worden, zo heeft zij begrepen uit haar informatie. Zij stelt dan ook dat het niet reëel is om te zeggen; 10 uren voor 4-780, Het raadslid Looijen memoreert, dat de huidige onderwijzers bevoegd zijn om in alle vakken, waarvoor de vakleerkrachten hier komen te onderwijzen. Ook de vakleerkracht van het Dekenaat kan dus vervangen worden door een gewone onderwijzer. De heer Looijen zegt in de raadsvergadering geen rechtstreeks verslag te durven doen van hetgeen hem verteld is.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 122