Zelfs het schoolbestuur vindt het een onderwerp ter bespreking. Het schoolbestuur heeft wel gezegd dat hij akkoord gaat met de subsidie voor dit jaar, maar het leeft toch bij het schoolbestuur. De fractie van de P.v.d.A. gelooft dat de doelmatigheid van deze zaak ter sprake zou moeten komen in het college en bij het schoolbestuur, of het school bestuur zou deze vraag toegespeeld kunnen krijgen van het college. In Bergen op Zoom werd tot op heden 1-jjs- uur per vakleerkracht in het al gemeen gerekend. Men gaat nu over op 1 uur per vakleerkracht. Als dit wordt bezien, zou het goed zijn dat het stelsel herzien zou worden. Het onderwijzend personeel dat van de P.A. afkomt is bevoegd in alle vakken, waarvoor de vakleerkrachten hier komen, te onderwijzen. De frac tie vindt deze zaak, in het kader van de bezuinigingen, het overwegen waard voor het volgende jaar zowel voor het college als voor het school bestuur. Er moet op deze manier meer duidelijkheid komen over de doel matigheid van de vakleerkrachten, het aantal eventuele uren en over de grootte van het bedrag dat de gemeente aan subsidie verstrekt. De heer Looyen stelt vervolgens punt 19 aan de orde: "De erkende muziekopleidingsinsti tuten". De ouders betalen aan de muziekschool in Bergen op Zoom voor een leerling 1.539,voor 40-g uur muziekonderwijs. De gemeente Putte geeft daarvoor 200,subsidie per leerling. Dat betekent dat de ouders 200,kunnen declareren bij de gemeente met overlegging van de stuk ken. De leerlingen van de gemeentelijke muziekschool in Bergen op Zoom krijgen een erkend diploma c.q. getuigschrift. Heer Looyen heeft gezien, dat er bij de fanfare 60 leerlingen ingeschreven staan, die meetellen voor die 200,subsidie per leerling en nu is zijn vraag of het bekend is bij het college of de man, die de vakleerkracht is bij de fanfare, bevoegd is examen af te nemen voor erkende diploma's/getuigschriften. Een kind, dat dan bij de fanfare op C-(laagste) niveau begint, zou dan de mogelijkheid hebben door te stromen naar b.v. de muziekschool in Bergen op Zoom. In elk geval zou de fractie van de P.v.d.A. in overweging willen geven, gezien het feit dat de kosten van het muziekonderwijs sterk stij gen en het reisgeld naar Bergen op Zoom ook betaald moet worden, om het subsidiebedrag voor het volgende jaar te verhogen, en dan toch enig on derscheid te maken in het bedrag wat aan leerlingen, die bij de fanfare les krijgen wordt gegeven en het bedrag dat aan mensen, die naar B.o.Z. moeten, wordt gegeven. De heer Looyen vindt het voorts spijtig dat zijn fractie geen exploitatie-overzicht; van de fanfare heeft gekregen. De fan fare heeft n.l. een niet onaanzienlijk bedrag van 44.000,i.v.m. de brand gekregen. In de begroting van 1982 is daar natuurlijk niets van te rug te vinden. Wel is er een tekort van 15.000,terug te vinden. Dat vindt de fractie van de P.v.d.A. spijtig. Het lijkt dat die 44.000, voor andere zaken zijn gebruikt. De peuterspeelzaal heeft wel een exploi tatie-opzet gegeven vanaf januari tot augustus en een geraamde exploitatie- opzet van augustus t/m december. De fractie v.d. P.v.d.A. vindt het even zeer jammer dat de bejaarden geen exploitatie-opzet hebben gegeven. De bejaarden hebben ruim 6000,gekregen; een vrij hoog bedrag, maar hebben alleen de begroting voor 1982 ingediend. De beide verenigingen zijn door de brand getroffen, ondanks dit feit, mag er nog gesproken worden van een zekere vorm van geluk, n.l. dat zij toch uit de kosten zijn gekomen. De fractie gunt het deze verenigingen van harte en gelooft best dat wanneer men dergelijke grote onkosten heeft aan instrumenten en uniformen, deze niet uit het contributiebedrag gehaald kunnen worden. De P.v.d. A. gunt het de fanfare ook omdat ze zeer actief is. Daarnaast heeft de fanfare verschrikkelijke tegenslag gehad met de muziekfeesten in Putte. Alleen vindt de fractie van de P.v.d.A. het jammer, dat de fanfare niet een exploitatie-opzet heeft gegeven, zodat toch een reëler beeld ver kregen zou zijn van hoe de zaken ervoor staan. Verder wil de fractie van de P.v.d.A. de Volleybalvereniging "De Berk" 5-557,geven, zoals aan de andere verenigingen. Zij heeft wel, en vrij vroeg, een subsidie-aanvraag ingediend, maar deze is niet in de commissie financiën behandeld.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 121