-5- gen wat het verschil is. Het is wel de bedoeling geweest van de hele maatregel van de herziening van de zogenaamde Ubink-normen, dat het personeel er uiteraard niet minder op wordt. Een aanpas sing is in het verleden noodzakelijk gebleken. Het is wel zo, dat deze aanpassingen op een wat vreemd tijdstip aan de orde worden gesteld. De vorige minister is met de bonden tot overeenstemming gekomen. We mogen blij zijn dat dat geregeld is. De Algemene loon maatregelen zullen wel weer op een gegeven moment nivelleren. Het raadslid Looyen stelt dat hij de ambtenaren enig voordeel zeer wel gunt, als daartoe door de nieuwe anciënniteitsregelen, waarbij de beoordeling duidelijk aan het college is gelaten, de mogelijkheid wordt geboden. Hij heeft ook gelezen, dat de zogenaamde 2e functies vervallen en dat deze geïncorporeerd moeten worden. Yoor dat gedeel te zal het geen grote verhogingen geven in de algemene begroting, zo stelt hij. De voorzitter merkt op dat het verkregen rechten zijn. Zonder dat nog iemand het woord verlangt of stemming wordt overeen komstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 9Voorstel tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 10Voorstel tot wijziging van de uitkeringsverordening vrijwillig ver vroegd uittreden. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 11Voorstel tot wijziging van de uitkeringsverordening. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten 12. Voorstel tot wijziging van de wachtgeldverordening. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 13Voorstel tot het al dan niet verlenen van subsidies voor 1982. Het raadslid Mevr. Emke zegt dat ze het met het voorstel van burge meester en wethouders om de subsidie-aanvragen die nog niet binnen zijn aan te houden, eens is. Ze vindt ook dat deze aanvragen eerst in de commissie financiën bespro ken moeten worden. Ze vraagt of er vanuit het college van B en V naar de verenigingen, die nog geen subsidie-aanvraag hebben ingediend een schrijven is gegaan. Wethouder Buys zegt, dat die verenigingen nog niet zijn gerappelleerd. Hij heeft wel vernomen van verschillende besturen dat er snel aan de subsidie-aanvraagindiening gewerkt wordt. Misschien zijn sommige aan vragen nu al onderweg. Het raadslid Looyen zegt, dat de fractie van de P.v.d.A. zich teleur gesteld heeft geuit over het feit, dat hun lid in de commissie finan ciën zich eigenlijk niet voldoende van zijn taak, zoals deze duidelijk in de fractie was afgesproken, heeft gekweten. Vandaar dat hij het nog eens allemaal wil nalopen. Op de eerste plaats hoopt de fractie van de P.v.d.A., dat de gemeente, door de mogelijkheden die de kaderwet specifiek welzijn zal bieden, zo snel mogelijk uit de problemen zal zijn. Door deze wet zullen de verenigingen op een andere, meer actieve manier worden aangezet tot het verkrijgen van financiële middelen, die aangewend worden voor het sociaal, maatschappelijk en cultureel welzijn Ten aanzien van punt 7: Stichting Dekenaat Bergen op Zoom, stelt de heer Looyen, dat de fractie van de P.v.d.A. indertijd inderdaad heeft goedgekeurd, dat de salariskosten in eerste instantie voor 75$ werden vergoed door de raad. Later is door de raad, waarbij de heer Looyen tegen die 25$ verhoging was, tot 100$ besloten. De fractie heeft zich laten informeren. Het aantal uren, dat de vakleerkracht in Putte ver toeft is 10 uren per jaar. Hiervoor betaalt de gemeente 4.780, Het moet de fractie van het hart, dat ze dit een vreemde zaak vindt.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 120