Volgens het raadslid LoolJen blijkt uit de praktijk dat hiermensen, die op vrijwillige basis werken en slechts tegen een kleine vergoeding, de leiding hebben. Ook is gebleken dat dit op andere plaatsen niet mogelijk is, zelfs niet met minder kinderen Hij weet niet hoeveel kinderen daar regelmatig aanwezig zijn, maar de leidsters moeten er steeds zijn. De leidsters moeten daarnaast nog opleidingen en applicatiecursussen volgen, dus het beperkt zich niet alleen tot de uren dat de zaal open is. Rekening houdend met al deze facetten is de vergoeding, die de leidsters krijgen, erg laag omdat het bestuur niet meer kan geven, maar eigenlijk zou hier een beroepskracht moeten werken. De voorzitter meent dat er beroepskrachten werken. Anderzijds mag evenminvergeten worden dat de kosten van de lokaliteit die van de gemeente is, in feite ook een subsidie inhouden. Voor 5 ochtenden per week een lokaal verwarmd, verlicht enz. 1,000,per jaar betalen Om daarnaast 7,585.— subsidie te verlenen vindt hij erg overtrokken ten opzichte van andere groeperingen in deze gemeenschap en erg moeilijk te handhaven. Wefhouder Buijs vult deze verklaring aan door te zeggen dat de explofratieoverzichten over 1979 aantonen dat toen 4»500, subsidie is verleend en dat er een batig saldo van 657,97 is uitgerold, hetgeen betekent dat men in 1979 met minder dan 4-000,— subsidie is rondgekomen, 5 000,— is 1.000,— meer terwijl in het personeels bestand geen wijziging is gekomen. Het raadslid Mevrouw Bmke merkt op dat er m het verleden veel moeders hun diensten hebben aangeboden, maar dat die thans gaan zeggen dat nu een ander maar eens moet opdraven. Het raadslid van Wees verklaart er geen moeite mee te hebben als er personeelsuitbreiding komt, maar dan moet dit wel in de begroting tot uitdrukking komen, In de begroting 1980 was voor salarissen 12.000,en 4.000, voor sociale lasten opgenomen. In de begroting 1981 is de salarispost opgetrokken met 10.000,— terwijl de post sociale lasten slechts met 500,is verhoogd. Dit moet naar zijn mening verhoudingsgewijs worden opgetrokken. Dit is niet gebeurd, waardoor hij de indruk krijgt dat er zomaar 10.000,— op de salarispost is opgevoerd. Als de stichting met reële cijfers komt en daarbij zegt welke plannen men heeft dan kan de gemeenteraad een goed besluit nemen. Nu is er sprake van "natte-vinger-werk"Zijn fractie vindtFL 5.000, redelijk en wil daarbij blijven. Op de vraag van het raadslid Mgvrouw Emke hoe aan dit bedrag van 5-000,is gekomen, antwoordt het raadslid van Vees dat hij de post "feestjes" heeft afgetrokken. Zijn fractie heeft de rekening 1979 bekeken en daarbij geconstateerd dat zowel de post "feestjes" als de post "speelmateriaal" veel lager zijn dan oorspronkelijk was geraamd, evenals de post 'speelgoed Al met al kwam men op een veel lager bedrag dat lag in de buurt van Op^de vraag van het raadslid Looijen of er een gesprek heeft plaats gehad tussen het'college en het stichtingsbestuur antwoordt de voor- zitter dat het college diverse vragen heeft doorgespeeld, welke er uiteindelijk toe hebben gelid dat er een aangepaste begroting is gekomen. Wethouder Buijs vult deze verklaring aan door te zeggen, dat o.a. ae personeelskosten op de eerste begroting geraamd waren op 27-500, Naar aanleiding van diverse opmerkingen ir; de commissie financiën is gevraag om opheldering over meerdere posten. Bij de beantwoording bleek dat de personeelskosten 12.000,— te hoog waren geraamd. Bovendien vond de meerderheid van de commissie dat de ouderbijdragen de personeelskosten moeten dekken. Hiermee rekening houdende komt men op Hierna stelt het raadslid Mevrouw Bmke voor 7.585,subsidie te verlenen, welk voorstel door de leden Looijen en Wiemes wordt ondersteund

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 11