-4- Hogebergdreef opgereden. Veel schoolkinderen moeten daar op de Ho gebergdreefbi j de kruising, van het trottoir gebruik maken. De fractie van de V.V.D. heeft in de commissie openbare werken hier ook al op gewezen en gevraagd of daar bijv. een stoplicht geplaatst zou kunnen worden of een zebrapad zou kunnen worden aangelegd. Ze benadrukt nog eens dat ze het erg gevaarlijk vindt. De voorzitter reageert hierop door te stellen, dat er 2 punten zijn. De nadere toelichting omtrent het eerste punt, dat inhoudt het aanvallende agendapunt, n.l. de aankoop van een perceel grond van 8 m wordt wethouder Huybrechts het woord gegeven. Wethouder Huybrechts zeg£, dat de heer Valkenburg bereid is een per ceeltje grond, groot 8 m aan de gemeente te verkopen. T.a.v. de verkeersveiligheid is dit nuttig. De afronding komt dan beter te voorschijn.Tevens is er met de heer Valkenburg gesproken over het slopen van de muur die daar staat en deze weer te herbouwen met een poortje erin. Dit zou de verkeersveiligheid zeer ten goede komen. Het stukje grond van 8 m kost 480,Het raadslid Looyen reageert hier op door te zeggen, dat er voor het gedeelte van de Hogebergdreef dat gelegen is tussen de Keizerstraat en de Nieuwstraat nog steeds geen parkeerverbod geldt. Het verkeer zal hier moeite mee hebben. De situa tie daar ter plekke wordt daardoor nog onoverzichtelijker. De heer Looyen is er voor, dat het invoeren van een parkeerverbod op dat stuk je weg behandeld wordt. Wethouder Huybrechts zegt, dat er over de mogelijkheid om een parkeerverbod in te stellen op het gedeelte van de Hogebergdreef, dat gelegen is tussen de Keizerstraat en de Nieuw straat in het college is gesproken. De voorzitter zegt dat het andere punt is, dat het college van burgemeester en wethouders het hoofd van de school een brief zal sturen, waarin gevraagd wordt de kinderen voor te lichten omtrent deze kruising. Het raadslid Mevr. Emke reageert hierop door te zeggen, dat ze het heel belangrijk vindt. De voorzitter zegt, dat er bekeken moet worden hoe de ontwikkeling zal zijn. Het trottoir kan omgebogen worden aan beide kanten. Het voetpad wordt dan ook iets verbreed. Het is mogelijk om verderop in de Keizerstraat een oversteek te maken, waardoor het voor de kinderen beter wordt. Je krijgt dan wel een bochtje, en waarschijnlijk zullen de kinderen wel rechtdoor lopen, maar de weg wijst dan toch an ders. Dit is ook een punt van overweging, dat nog niet direct aan de orde is. Hij wijst erop dat dit punt van aankoop straks aan de orde wordt ge steld. Zonder dat nog verder iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 8. Voorstel tot vaststelling van de Algemene Hezoldigingsverordening voor 1981 Het raadslid Looyen stelt dat de bezoldigingsverordening is opgemaakt, nadat er verschillende circulaires zijn gekomen van het ministerie. Hij heeft deze uitvoerig bestudeerd en heeft dan ook gemerkt dat de minis ter bepaalde aanwijzingen geeft, dat er voor uitgekeken moet worden dat de nieuwe bezoldigingsregels zodanig gehanteerd worden, dat er een vlucht komt in de mogelijkheid van het verhogen van de salarissen. De heer Looyen acht die mogelijkheid aanwezig, en daarom is zijn vraag, mede ge zien het feit dat de maatregelen met terugwerkende kracht gelden, of dit een groot verschil geeft in de begroting van 1981 t.a.v. de post van sa larissen, of dat het niet de bedoeling is om de salarissen of eventuele andere annulaties of emolumenten mee te nemen. De voorzitter stelt dat er in de begrotingssituatie wel enige wijziging komt door het inpassen van het personeel in de nieuwe schalen. Voor wat betreft de verdere uit werkingen ervan wordt verwacht dat ze in de begroting voor het jaar 1982 kunnen worden meegenomen,zodat het dan aan de orde is om te kijken hoe het zich heeft ontwikkeld. Op het ogenblik kan de voorzitter niet zeg-

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 119