-3- T.a.v. de auteursrechten heeft Integan duidelijk gemaakt, dat wan neer Engeland op de kahel komt, de bedragen die hiervoor betaald moeten worden, minimaal zijn. Enkele jaren geleden sprak Integan over 1-J- of 2 franc per abonnee, wat overeenkomt met 12 cent. Overigens hebben de vakbonden van de musici en de uitvoerenden in Engeland er grote bezwaren tegen, dat de signalen van de Engelse zenders worden overgebracht d.m.v. straalzenders vanaf de kust of d.m.v. kabels. De voorzitter zegt dat het huidige pakket geen auteursrechten kent. Het raadslid Looyen beaamt dit. Zonder dat verder iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burge meester en wethouders besloten. 5. Voorstel tot vaststelling van de tarieven voor individuele aanslui ting kabeltelevisie. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 6Voorstel tot het tot openbare weg verklaren van de verbindingsweg tussen de Keizerstraat en de Hogebergdreef Op de vraag van het raadslid Mevr. Emke of deze nieuwe verbindings weg, als verlengde van de Keizerstraat, ook de naam Keizerstraat krijgt, antwoordt de voorzitter dat de raad moet beslissen welke naam de nieuwe verbindingsweg krijgt. Een voorstel van burgemeester en wethouders daartoe moet nog komen. Voorlopig dacht het college de nieuwe verbindingsweg Keizerstraat te noemen. Aangezien er langs deze weg geen huizen staan kan dat geen kwaad. Moeilijkheid is wel, en daarover is in het college al gediscussieerd, het volgende: de Keizerstraat loopt vanaf de Antwerpsestraat met een bocht naar links naar de Postbaan. Wanneer in de toekomst de Keizerstraat via het huis van de fam. Lantenschlager richting Moriaansdreef zou wor den doorgetrokken, dan zou het een kruising van Keizerstraten wor den. Het raadslid Looyen merkt op, dat de aanleg van de nieuwe verbindings weg zeer snel is gerealiseerd. Hij wil de complimenten geven aan allen, die er aan mee hebben gewerkt. Zeker ook de firma en de mensen van openbare werken. Het werk ziet er keurig uit. Het is zeker de bedoeling, zo vraagt hij, dat de nieuwe verbindingsweg geopend wordt voor de ker mis, zodat er gemakkelijker door Putte heengereden kan worden. De voorzitter antwoordt hierop bevestigend. Zonder dat iemand verder het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 7Voorstel tot het treffen van verkeersmaatregelen. Aangezien er wordt verwacht, zo stelt de voorzitter dat er van de ver bindingsweg tussen de Keizerstraat en de Hogebergdreef enig gebruik zal worden gemaakt, is het nodig dat verscheidene hoeken zo snel mo gelijk van verkeersborden worden voorzien. Het college van burgemeester en wethouders heeft advies gevraagd bij de rijkspolitie en deze advi seert ook zo snel mogelijk te komen met de maatregelen. Vooral de aan sluiting met de Postbaan is, wanneer men laag in de auto zit, nogal onoverzichtelijk. Het is mogelijk dat de wegen niet goed haaks op el kaar staan. In ieder geval wordt er gewerkt met stopborden, voorrangs kruisingen en dat betekent, dat de weg vanaf de Postbaan tot aan de Ho gebergdreef een eenvoudige weg is, die vanuit de zijgangen, vanuit de Keizerstraat, een en vanuit de twee poten tussen de woningen stopbor den krijgt en dat het verkeer op de Postbaan en de Hogebergdreef voor rang heeft op het verkeer uit de Keizerstraat. Het raadslid Mevr. Emke stelt, dat het een goede zaak is dat het punt van samenkomst van de Hogebergdreef en de nieuwe verbindingsweg (Kei zerstraat) wordt aangewezen als voorrangskruising, met dien verstande dat het verkeer op de Hogebergdreef voorrang heeft. Ze vindt het toch nog gevaarlijk. Automobilisten komen uit de nieuwe verbindingsweg de

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 118