missie van advies inzake de antenne-inrichting. 14. Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van de 7e Begrotings wijziging 1981 (aanleg verbindingsweg Weg naar de Hooiweide/Acacialaan) 15. Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeurimg van de 8e begrotings wijziging 1981 (aanleg straatverlichting verbindingsweg Weg naar de Hooiweide/Acacialaan) 16. Besluit burgemeester en wethouders tot het verlenen van een gemeente garantie 17. Brief van de fractie van de Partij van de Arbeid over de verwikkelingen op de Camping Hazeduinen. Voorgesteld wordt de stukken 1 t/m 16 ter kennis aan te nemen. Punt 17 komt later aan de orde. Het raadslid Looyen vraagt ten aanzien van punt 5 op de vragenlijst, die door het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant is toegestuurd aan het college van burgemeester en wethouders, al is ingediend. Naar de mening van de fractie van de Heer Looyen dient dit zo snel mogelijk te gebeuren, als dat nog niet gedaan is. De termijn van indiening is tot 15 augustus 1981. Het zal afhangen van de (vooral financiële) bereidwilligheid van de gemeenten of deze plannen concrete vorm zullen krijgen. De voorzitter antwoordt, dat de vragenlijst nog niet is ingestuurd. Hij zegt toe dat dit alsnog zal gebeuren. Zonder dat iemand het woord verlangt, worden de ingekomen stukken ter kennis aangenomen. 4. Voorstel tot vaststelling van de voorwaarden voor een individueel abonnement op de centrale antenne-inrichting Putte. De voorzitter merkt op dat t.a.v. de voorwaarden de voorzitter van de C.A.I.- commissie hedenmorgen (6 oktober 1981een brief heeft gestuurd waarin hij enkele verbeteringen aangeeft. Hij schrijft, dat het nu beter is te spreken van voorwaarden dan van model- voorwaarden. Het woordje "model" in het eerste artikel, onder de eerste vol zin, dient daarom doorgeschrapt te worden. Bij art. 1 lid f wordt gesproken van aansluitsnoeren. Ook i.v.m. de tariefbepaling wordt gesproken van "ver- bindingssnoeren"Het is daarom beter het woord "aansluitsnoeren" in art. 1 lid f te vervangen door het woord "verbindingssnoeren" Op blz. 7 onder b-c moet boven "abonnee" worden vermeld "toelichting". De voorzitter vraagt of er omtrent de voorwaarden die al eerder aan de raads leden zijn toegestuurd voor kennisname, nog opmerkingen zijn. Het raadslid Mevr. Emke stelt dat haar fractie akkoord gaat met de voorwaar den. Dit is reeds schriftelijk gebeurd. Zij wenst alleen te vragen t.a.v. blz. 6, de artt. 21 en 22, welke de volgende inhoud hebben: "Bij inkrimping of uitbreiding van het programmapakket kan het abonnements tarief worden aangepast en art. 22: "Mochten er aan de gemeente Putte auteurs rechten worden opgelegd, dan zullen deze via de abonnementsgelden naar even redigheid en onverkort doorberekend worden aan de abonnee's, of de auteurs rechten ook al betrekking hebben op de programma's die nu uitgezonden worden, of op programma's die in de toekomst zullen komen. Te denken valt aan Enge land. Mevr. Emke verduidelijkt dit door te vragen of het gevaar bestaat, dat mensen buiten die 18,65 waar ze zich nu voor opgeven, na een aantal maan den een prijsverhoging krijgen, omdat deze twee artikelen dan uitgevoerd zou den kunnen worden. Het raadslid Looyen vertelt dat Integan vanaf 26 september een experiment, een zgn. mozaiek-beeld zal gaan brengen op kanaal 15» Mogelijk ziet de gemeente Putte dit als een aanvulling op het bestaande net. Het is mogelijk, dat de commissie dit in de komende vergaderingen zal bespre ken, maar het raadslid Looyen denkt niet, dat er uitvoering zal worden ge geven aan dit experiment in Putte. Als er toch belangstelling voor dit expe riment mocht bestaan, dan zal er uiteraard een advies van de commissie komen, en dan kan het college of de raad, al naar gelang de bevoegdheid, daarover be slissen.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 117