GEMEENTE KM PUTTE (N.Br.) Notulen openbare raadsvergadering van 6 oktober 1981. Aanwezig: W.B.H. Bos, voorzitteren de leden Mevr. J. Emke-Langeveld, H. de Bruyn, L. Buijs, F. Huybrechts, A. Janssens, J. Looyen, Ph. Kete laars, L. de Ru, F. Schouteten en D. Viemes. Afwezig wegens ziekte: Dhr. A. Buijs. Notulist: A.G.J. van Kaam. 1Opening: De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle aanwezigen welkom. 2Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 1 september 1981. Op blz. 4 staat onderaan "wethouder persoonlijk geteld". Dit moet wor den veranderd in "wethouder persoonlijk gebeld". Ten aanzien van blz. 6, tweede regel van onder brengt de heer Looyen naar voren dat de raadsvergadering waar hij op doelde niet de raadsver gadering was van 1 maart 1981. Het was de vergadering van de raad op 1 april 1981. Op blz. 6 staat middenin, bij de beantwoording van Mevr. Emke, "er komt nog ergens niets anders tussendoor" "Niets" dient te worden gewijzigd in "iets". Hierna worden de notulen van 1 september 1981 onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld. 3Ingekomen stukken: 1Besluit gewestraad van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant inzake de bestuurlijke samenwerking in Zuidoost-Brabant en hoofdlijnen provin ciale nota beleid intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 2. Besluit gewestraad van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant inzake de verzorgingsstruktuur kunstzinnige vorming. 3- Besluit gewestraad van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant inzake de besluitvormingsfase openluchtrecreatie. 4. Besluit gewestraad van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant inzake afvalverwerking. 5. Besluit gewestraad van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant inzake het verslag 1980 bijstandsregeling technische milieuzorg. 6. Besluit gewestraad van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant inzake het ontwerp-streekplan West-Brabant. 7. Besluit gewestraad van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant tot vaststelling 2e begrotingswijziging 1981. 8. Besluit gewestraad van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant tot vaststelling van de begroting 1982. 9. Besluit gewestraad van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant tot vaststelling van het programma voor 1982. 10. Besluit gewestraad van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant tot in stemming van het tweede tussenrapport over de planvorming openluchtrecre atie 11. Besluit van burgemeester en wethouders tot het in deposito plaatsen van overtollige kasgelden. 12. Brief van het Woonwagenschap Westelijk Noord-Brabant inzake de vast stelling van een aantal begrotingswijzigingen 1981. 13. Mededeling van Gedeputeerde Staten dat kennis is genomen van de verorde ning regelende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Oom-

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 116