Agenda openbare raadsvergadering van 6 oktober 1981. 1Opening. 2. Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 1 september 1981. 3. Ingekomen stukken. 4. Voorstel tot vaststelling van de voorwaarden voor een individueel abon nement op de centrale antenne-inrichting Putte. 5» Voorstel tot vaststelling van de tarieven voor individuele aansluitingen kabeltelevisie 6. Voorstel tot het tot openbare weg verklaren van de verbindingsweg tussen de Keizerstraat en de Hogebergdreef 7. Voorstel tot het treffen van verkeersmaatregelen. 8. Voorstel tot vaststelling van de Algemene Bezoldigingsverordening voor 1981 9. Voorstel tot wijziging van het Algemeen Ambtenaren Reglement. 10. Voorstel tot wijziging van de Uitkeringsverordening vrijwillig vervroegd uittreden. 11. Voorstel tot wijziging van de ïïitkeringsverordening. 12. Voorstel tot wijziging van de Wachtgeldverordening. Voorstel tot het al dan niet verlenen van subsidies voor 1982. 14- Rondvraag. 15- Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 115