GEMEENTE PUTTE (N.Br.) Onderwerp: Voorwaarden individueel abonnement C.A.I. Aan de leden van de Raad van de gemeente Putte N.B. Putte, 9 september 1981. Mevrouw, Heren, Na afloop van de laatst gehouden vergadering is ge discussieerd en een standpunt ingenomen over de te han teren tarieven voor normale individuele aansluitingen op het kabeltelevisie- en radionet. Hierbij is vergeten de voorwaarden voor een abonne ment op de aansluiting vast te stellen. In de laatste vergadering van de C.A.I.-commissie zijn deze voorwaarden opgesteld, zulks aan de hand van het uniforme model van het overleglichaam kabeltelevisie van de P.T.T., maar aangepast aan de plaatselijke omstan digheden. Wij bieden U hierbij de ontwerpvoorwaarden waarmee wij ons kunnen verenigen ter bestudering aan. In verband met de voortgang van de invoering van het kabelnet en de demonstratiedagen van 18 t/m 20 september a sin "de Roskam", zouden wij graag voor de 18e september a.s. van U vernemen, of U akkoord kunt gaan met de ontwerp voorwaarden. Hiervoor kunt U gebruik maken van bijgevoegde strook en enveloppe. Deze voorwaarden warden tegelijk met de tarieven U officieel ter vaststelling aangeboden in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Putte N.B. de wethouder, de Ondergetekende gaat akkoord met de ontwerpvoorwaarden voor individueel abonnement C.A.I. Putte (handtekening)

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 113