de bejaardenwoningen aan de Tulpstraat. Uit de berekeningen van openbare werken bleek dat hierin voor de huurders een maandelijks voordeel zou ontstaan van 12,14. Op zijn vraag waarom dit nog niet is uitgevoerd antwoordt de voorzitter dat de premiebeschikking binnen is, maar het college kan niet rondkomen met een klein aantal huurders (3 of 4). Hij verwacht daarom dat de huidige sys temen gehandhaafd zullen blijven. Het raadslid Looyen vraagt of het college het niet verschrikkelijk vindt dat 2 a 3 mensen dit kunnen ophouden. Hij vraagt zich af of het mogelijk is om de voorzieningen bij de goedwillende huurders wel aan te brengen. De voorzitter antwoordt dat dit niet mogelijk is. Het hangt aan elkaar vast. Het moet een eensluidende zaak zijn ten aanzien van de toestemming van de huurders voor wat betreft de huurverhoging. Als niet alle huurders toestemming verlenen krijgt men een scheef beeld waarmee volks huisvesting niet akkoord gaat. Het raadslid Looyen stelt voor om eventuele toekomstige huurders te benaderen om akkoord te gaan met deze isolatieplannen. De voorzitter antwoordt hierop dat het hier een aantal huurders betreft die thans in deze woningen wonen, met toekomstige huurders heeft dit niets uit staande. Het is voor het college een vervelende zaak. Er is meerdere malen ge probeerd deze zaak te regelen maar het college stoot elke keer de neus. Het raadslid Looyen stelt hierna het punt aan de orde ten aanzien van het ver voer van b.l.o.-leerlingen. Er is onlangs een inschrijving gehouden onder di verse taxibedrijven. Het blijkt dat het plaatselijke taxibedrijf te hoog heeft ingeschreven en dat het vervoer is gegund aan een bedrijf uit Bergen op Zoom dat officieel nog geen vergunning heeft. Hij zou graag geïnformeerd worden over deze zaak omdat deze taxiritten voor het Putse bedrijf een geweldige mogelijk heid gaven om te blijven draaien omdat deze ritten het grootste gedeelte van zijn bedrijfsinkomsten uitmaken. Nu dit vervoer is weggevallen bestaat er een heel grote kans dat dit bedrijf binnen enige maanden failliet is. De gemeen schap zal dan een deel van deze kosten moeten betalen. Hij vindt dit een tries te zaak. De voorzitter verklaart geen enkele behoefte te hebben om in deze open bare vergadering op deze vraag te reageren omdat deze zaak tot de competentie van burgemeester en wethouders behoort. De raadsleden worden in de gelegenheid gesteld om de desbetreffende stukken in te zien. Het, raadslid Schouteten vraagt hierna de aandacht van het college voor het schoonmaken van het terrein aan de Breestraat na de wekelijkse warenmarkt. Hij heeft zelf al regelmatig geconsta teerd dat het terrein slecht wordt schoongemaakt. Hij sluit zich hierna aan bij hetgeen het raadslid Looyen over het taxivervoer heeft verklaard. Hijzelf heeft reeds vorig jaar vragen over deze zaak gesteld en vindt het schandalig dat het college zo gehandeld heeft. Het college staat wel in haar recht maar desondanks vindt hij het cru vooral waar het gezin van de betrokken taxi—onder nemer ernstig gedupeerd wordt.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 111