te duur waren. Dit is nu weer "bijgesteld dus nu mag verwacht worden dat op korte termijn een beslissing genomen zal worden. Zonder dat iemand stemming verlangt wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 1 *5.Voorstel tot wi.iziging van de gemeenschappelijke regeling Hypotheek- fonds Noordbrabantse Gemeenten. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 16.Rondvraag. Het raadslid de Bruijn stelt voor om in de volgende raadsvergadering met een voorstel te komen om een reserve-wethouder te benoemen. Hierna ver klaart hij begrepen te hebben uit publicatie dat de aanleg van de Zoomweg vertraagd wordt door de verschillende standpunten van de gemeenten Ossen- drecht en Woensdrecht. Hij verzoekt terzake initiatieven te ontwikkelen en met beide gemeentebestu ren te gaan praten opdat zij een compromis kunnen sluiten. Als 2 gemeentebesturen een dergelijke zaak laten sluimeren komt er een groot probleem ten aanzien van het hele gebied. Een beetje snelheid en soepelheid zou hij graag zien. De voorzitter zegt toe een en ander te zullen onderzoeken en zo mogelijk initiatieven te ontwikkelen. Het raadslid Mevrouw Emke vraagt hierna hoe ver het staat met het rampenplan. De voorzitter antwoordt hierop dat het hele schema panklaar ligt. Het is alleen een kwestie van bijstellen van telefoonnummers enz. Er komt echter «iets anders tussendoor. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft onlangs een ontwerp rampenwet en een ontwerp-rampenplannenwet aan de Tweede Kamer aangeboden. Hij vindt dat de gemeente op deze nieuwe wetten moet wachten alvorens het gemeentelijk plan te kunnen ontwikkelen. Hij volgt de hele ont wikkeling nauwlettend om zodra deze wetten zijn vastgesteld de nodige plan nen te laten vaststellen. Hierna vraagt het raadslid Mevrouw Emke wat er gaande is met de huurdersvereniging. Zij heeft in de krant gelezen dat de huurders geadviseerd is om geen gehoor te geven aan de uitnodiging van het college om een toelichting te komen geven op eventuele bezwaarschriften. De voorzitter verklaart dat de huurdersvereniging via de secretaris gevraagd heeft om een onderhoud met het college. Dit gesprek zal donderdag plaats vinden. Dan weet het college ook wat er gaande is. Als het nodig is zal hij de raad hierover laten informeren. Het raadslid Looyen wil eerst de mensen van openbare werken een compliment ma ken voor de inbreng bij de aanleg van de tennisbanen. Het is bijzonder snel en keurig gedaan zodat er weer 250 mensen in Putte gelukkig zijn. Hierna ver klaart hij dat de raad op 1 1980 kredieten beschikbaar heeft gesteld om dubbele beglazing en een modulerende verwarmingsinstallatie aan te brengen in

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 110