a. Stichting Noord-Brabant voor school- en beroepskeuze Tilburg} b. Zwem- en polovereniging Z.W. Hoek voor bijdrage in de badhuur; c. Sentrum voor Vorming, Bergen op Zoom; d. Vormingscentrum voor Jonge volwassenen "Den Singel", Bergen op Zoom; e. Creatief Centrum de Kraal, Bergen op Zoom. Het raadslid Mevrouw Emke verklaart dat zij in de commissie financiën hebben geadviseerd aan de peuterspeelzaal 7-585»beschikbaar te stellen, omdat zij van de ingediende begroting 1.000,hebben af getrokken voor feestjes en 500,daar men een en ander niet goed berekend had. In de commissie is ook gesproken om de ouderbijdrage te verhogen omdat diverse ouders een dubbel inkomen hebben. Zij heeft zich in verbinding gesteld met de huisarts die verklaard heeft dat het opvoedkundig heel goed is om een kind naar een peuter speelzaal te zenden om op die manier contact te krijgen met leeftijds genootjes o Zij stelt voor 7-585,uit te keren. Het raadslid Looijen ondersteunt dit amendement. Zijn fractie wil eraan toevoegen dat ook hij andere opvattingen over een peuterspeelzaal heeft. Het is natuurlijk niet zoals door enige commissieleden gesuggereerd is, dat ze van "de jong" af zijn. Hij sluit dit niet uit, maar het hoofddoel is duidelijk anders. Hij acht deze subsidie verantwoord om deze peuterspeelzaal ook in 1981 goed te kunnen laten functioneren. Het raadslid Schouteten staat volledig achter hetgeen door Mevrouw Emke en de heer Looijen is gezegd, Naar zijn mening worden er in commissievergaderingen vaak dingen gezegd die niet op hun plaats zijn, Het is medisch bewezen dat contacten tussen de peuters van grote opvoedkundige waarde zijn. Daarom is ook hij voorstander van het voorstel tot verhoging van de subsidie Het raadslid de Brui.In ontkent niet de opvoedkundige waarde, maar hij houdt zich aan de reeéle cijfers. Zijn fractie is van mening dat de ouderbijdragen gelijk moeten zijn aan de salariskosten. Het raadslid A. Buijs verklaart voorstander te zijn van een subsidie ad 5.000, daar naar zijn mening de ouderbijdrage verhoogd kan worden. Het raadslid Schouteten vindt dat men hier in een vrij land leeft. De vraag of beide ouders werken mag hier helemaal niet aan de orde zijn. De voorzitter merkt ten aanzien van de ouderbijdrage op dat deze gemiddeld neerkomt op f 2,50 per morgen. De landelijke normen liggen tussen 5»en 7,50. Het raadslid Mevrouw Emke spreekt dit niet tegen, maar zij heeft vernomen dat de Stichting deze bijdrage in alle Zuid-West-Hoekgemeenten berekent. Het raadslid Looijen vindt het al een groot verschil tussen de gevraagde 9,610,— en het bedrag ad 7-585,-- dat het raadslid Mevrouw Emke voorstelt Het raadslid van Vees verklaart dat het grootste bezwaar van zijn fractie is de manier waarop de begroting is ingediend, Zij kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat men probeert de gemeente raad te tillen. Bij vergelijking van de bedragen loon en sociale lasten komt men tot de ontdekking dat de loonpost sterk gestegen is, terwijl de sociale lasten bijna gelijk zijn gebleven. In zo'n geval mag men zich terecht afvragen waar de Stichting mee bezig is. Daar heeft de C.D.A.-fractie bezwaren tegen en vandaar dat hij achter de subsidie ad 5.000, staat, met deze 5.000,kan men goed draaien, Voor zover hij vernomen heeft zijn de mensen, die in Putte deze zaak draaiende houden, dezelfde mening toegedaan. Kennelijk vindt het Stichtingsbestuur dit niet voldoende en moet men het geheel een stuk gekker maken. Daar is zijn fractie op tegen. Als de mensen hier in Putte kunnen aantonen da. t zij er met 5.000, niet kunnen komen is zijn fractie best bereid over deze zaak te praten. Dit bewijsis echter nog niet geleverd, dus vindt zijn fractie 5*000, voldoende.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 10