Hier speelt het vertrouwen in het college. Hij houdt de stok liever in het midden. Hij blijft echter zijn bedenkingen houden dat de mogelijkheid niet uitgesloten is dat de waarheid in het midden ligt. Hij pleit hierna voor een spoecLige aanleg van een parkeerplaats achter het douanekantoor. Zonder dat hierna nog iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 10„Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan MevrouwJHoeks-Goris als ambtenaar van de burgerlijke stand. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 11.Voorstel tot 16e wijziging van de begroting 1981 (administratieve verwer king storting bonusaandelen N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten). Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 12.Voorstel tot wijziging van de Vergoedingsregeling vrijwilligers bi.i de gemeentelijke brandweer. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 13.Voorstel tot instemming met uitbreiding van de activiteiten van de Stich ting Jeugdtandverzorging t.a.v. de kleuterscholen. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 14.Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 2 oktober 1979 inzake de bouw van woningwetwoningen (wijziging bouwplan 4 woningwetwoningen en 12 tweepersoonswoningen) Het raadslid Looyen vindt het een spijtige zaak en ook moeilijk verteerbaar dat de bouwplannen ruim een jaar bij de gemeente in de la zijn blijven liggen juist gezien de huisvestingsproblemen die ook in Putte duidelijk spelen. He voorzitter verklaart hierop dat vorig jaar een plan is ingediend voor 8 woningen voor alleenstaanden en 4 woningen voor gezinnen. He provinciale di rectie heeft op een later tijdstip medegedeeld dat dit laatste plan veel te duur was, zonder verder commentaar. Het college had nog een nadere mededeling verwacht maar die is niet gekomen. Eind november heeft het college zelf contact opgenomen om te vernemen wat er precies met dit plan aan de hand was. Vanwege de directie is gezegd het plan ligt bij ons onder in de la: U moet met nieuwe plannen komen. Baarna heeft het college een plan ingediend voor 12 woningen voor 2 persoons huishoudens. Hij vindt het echter een moeilijke communicatie met de provinci ale directie. Ook in dit laatste geval blijkt dit overduidelijk. Er zijn af spraken gemaakt tussen de aannemer, de architect, openbare werken en de direc tie, 2 maanden later kwam er echter weer een brief dat de woningen 2.000,

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 109