-2- Zonder dat hierna nog iemand het woord verlangt of stemming worden de stukken ter kennis aangenomen. 5. Voorstel tot benoeming van een lid van de gewestraad van het Streek- gewest Vesteli.jk Noord-Brabant. Uit de schriftelijk gehouden stemming "blijkt dat op het raadslid Kete laars 6 stemmen zijn uitgebracht en op het raadslid Looyen 5 stemmen, zodat het raadslid Ketelaars benoemd is. Hij aanvaardt deze "benoeming. 6. Voorstel tot "benoeming van een lid van de Commissie Algemene Zaken. Uit de schriftelijk gehouden stemming blijkt dat de Heer L.J. de Noier met algemene stemmen is benoemd. 7. Voorstel tot benoeming van een lid van de Commissie Centrale Antenne inrichting. Het raadslid de Bruijn verklaart ten aanzien van dit voorstel, dat, nu de C.A.I. haar eindfase benadert inzake de werkzaamheden en zonder aan- ziens des persoons voortreffelijk werk heeft gedaan, zijn fractie het belangrijk vindt dat de commissie haar werk afmaakt. Hij geeft de suggestie om de commissie in deze samenstelling het werk te laten afmaken, dus niet over te gaan tot benoeming van een nieuw lid maar de Heer van Vees te laten blijven functioneren als voorzitter van de commissie. De voorzitter verklaart dat dit volgens de verordening mogelijk is. Het lid dat zich bedankt blijft in functie totdat een nieuw lid zijn be noeming heeft aanvaard. Het raadslid Mevrouw Emke sluit zich aan bij hetgeen het raadslid de Bruijn gezegd heeft. Zij vindt het een bijzonder moeilijke materie en vindt het derhalve goed dat de Heer van Wees dit werk voortzet. Het raadslid Looyen verklaart dat ook zijn fractie voorstander is van hand having van de Heer van Wees omdat de commissie nu op het punt is gekomen dat hetgeen in het afgelopen jaar is voorbereid thans uitgevoerd moet wor den zodat sprake is van een verzwaring van de taak. De leden A. Buijs en F. Schouteten sluiten zich hierbij aan. Zonder dat hierna nog iemand het woord verlangt of stemming wordt over eenkomstig het voorstel van het raadslid de Bruijn besloten. 8. Voorstel tot vaststelling van de openingsuren voor winkels ingevolge de Winkelsluitingswet 1976. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 9. Voorstel om bij de Kroon in beroer te gaan tegen de verkeersmaatregel Antwerpsestraat van Gedeputeerde Staten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 106