GEMEENTE fli PUTTE (N.Br.) Notulen openbare raadsvergadering van 1 september 1981. Aanwezig; W.B.H. Bos, voorzitter; en de leden Mevrouw Emke-Langeveld, H. de Bruijn, A. Buijs, L. Buys, F. Huijbrechts, A. Janssens, P. Ketelaars, Jf Looyen, L. de Ru, P. Schouteten en D. Wiemes. Notulist; A. van Kaam. 1Opening. Be voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijk gebed en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. In het bijzonder het raadslid Janssens dat hedenavond voor de eerste maal aan de raadsvergadering deelneemt. 2. Beëdiging nieuw benoemd raadslid. Het raadslid Janssens legt hierna de in de gemeentewet voorgeschreven geloften af. 5. Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 50 juni 1981. Zonder dat iemand het woord verlangt of stemming worden de notulen onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld. 4. Ingekomen stukken; Het raadslid Looyen verklaart dat hij uit de onder punt 19 omschreven circulaire van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or dening over de bouwregistratieverordening begrepen heeft dat de 2e Ka mer ordenend zal op gaan treden als de lagere overheden nalatig blij ven om de bouwregistratieverordening vast te stellen. Zijn fractie on derstreept hetgeen in deze circulaire is geschreven omdat controle op de sluikbouw zondermeer wenselijk is. Het raadslid Mevrouw Emke is het hiermee eens. Zij vraagt of het col lege nog voorstellen ter zake aan de raad wil doen. Zij stelt tevens voor om de folder over de bouwregistratieverordening te bestellen. Be voorzitter zegt aan dit verzoek te voldoen. Hij verklaart hierna dat de gemeenteraad zich reeds over de bouwregis tratieverordening heeft uitgesproken. Hij gelooft niet dat er een reden is om op deze zaak terug te komen ondanks de verzoeken van Volkshuisves ting en ingenieursbureaux. Inmiddels is het wel duidelijk geworden dat het rijk wil overgaan tot een officiële registratie van of het aan ban den leggen van de beunhazerij in zijn algemeenheid, waarbij de Kamers van Koophandel zullen worden ingeschakeld.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 105