Agenda openbare raadsvergadering van 1 september 1981. 1Opening; 2. Beëdiging nieuw benoemd raadslid; 3. Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 30 juni 1981; 4. Ingekomen stukken; 5. Voorstel tot benoeming van een lid van de gewestraad van het btree gewest Westelijk Noord-Brabant; 6. Voorstel tot benoeming van een lid van de Commissie Algemene Zaken; 7. Voorstel tot benoeming van een lid van de Commissie Centrale antenne inrichting; 8. Voorstel tot vaststelling van de openingsuren voor winkels ingevolge de Winkelsluitingswet 1976; 9. Voorstel om bij de Kroon in beroep te gaan tegen de verkeersmaatregel Antwerpsestraat van Gedeputeerde Staten; 10. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan Mevrouw J. Hoeks- Goris als ambtenaar van de burgerlijke stand; 11. Voorstel tot 16e wijziging van de begroting 1981 (administratieve verwerking storting bonusaandelen N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten;; 12. Voorstel tot wijziging van de Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer; 13. Voorstel tot instemming met uitbreiding van de activiteiten van de Stichting Jeugdtandverzorging t.a.v. de kleuterscholen; 14. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 2 oktober 1979 mza e de bouw van woningwetwoningen; 15. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hypothee fonds Noordbrabantse Gemeenten; 16. Rondvraag; 17. Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 104