Raad Putte wenst geen parkeerverbod in Antwerpsestraat J)£ ST<f -/f(P/ PUTTE Vrijwel eensgezind heeft de gemeenteraad van Putte vastgesteld dat er in de Antwerpsestraat maar beter geen parkeerverbod moet komen en dat volstaan kan worden met een stopverbod tegen over de Tervo. Nog geen jaar geleden stapte de halve raad op toen de ver keersmaatregelen van de provincie ter sprake kwa men. De gemeente heeft ove rigens maar een adviserende stem, want de Antwerpse straat is een provinciale weg. Het besluit dat de gemeente raad gisteravond nam zal dan ook niet meer dan een kennisgeving aan Gedepu teerde Staten zijn. De WD liet overigens aantekenen niet gelukkig te zijn met het stopverbod. „Dat is een kwalijke zaak voor de middenstand die daar zit", zei de heer L. de Ru. „Bovendien", zo merkte hij op, „vergroot je het pro bleem omdat het verkeer achter afbuigende auto's langs schiet". Burgemeester W. Bos deelde de raad in ant woord op opmerkingen in die richting van de heren De Ru en J. Looijen (PvdA) mede dat met de directie van de Tervo wordt gepraat over het maken van een afrit aan de achterzijde van het par keerterrein achter dit groot winkelbedrijf. Het beste is volgensd Looijen en de Ru dat er eenrichtingsverkeer komt op de aan- (en nieuwe) afrit van de Tervo zodat het verkeer via de St. Dionysus straat en de Canacjalaan wordt afgewikkeld. De Mo- retuslaan zal dan ook een eenrichjtingsweg horen te zijn. De heer Bos deelde de raad voorts mede dat de ge meente in onderhandeling is met de Domeinen over een huurcontract voor het zoge naamde douaneterrein naast de Passage. Thans wordt dat gepacht door ondernemer Jos de Waal. De gemeente wil er een parkeerterrein van maken met een oprit aan de Antwerpsestraat en een afrit aan de Dionysusstraat Zoom weg. Zijdelings werd gister avond nog gesproken over de Zoomweg, „de enige echte oplossing voor ons verkeers probleem", werd gezegd. Burgemeester Bos deed ver slag van een gesprek met Gedeputeerdee J. de Geus. Die heeft Bois laten weten dat er pas echt zaken over de Zoomweg kunnen worden gedaan als de betrokken ge meenten het eens zijn over het tracé, iets wat nog steeds niet het geval is. „Dat gehar rewar speelt ons parten", al dus Bos. „Het geld is er voor zegt de Geus maar dat wordt nu gebruikt voor andere werken. Ga maar eens kij ken in de Randstad".

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1981 | | pagina 102