Nieuwe sportzaal bij De Berk ff ■VAN WEST-BRABANT WOENSDAG 1 JUL11981 T29 PAGIN/ Heel wat sportbeoefenaars kwamen gisteren naar de Putsc gemeenteraad luisteren. Van een onzer verslaggevers PUTTE - De gemeenteraad van Putte heeft gisteravond in tamelijk grote eensgezindheid besloten een sportzaal te bouwen bij gemeen schapshuis De Berk. Op papier is daarmee het zalenprobleem in de grensgemeente opgelost. De bedoeling is dat de sportverenigingen die nu nog gebruik maken van de gymzaal van De Berk en de la gere scholen in de toekomst na de sportzaal verhuizen. De Berk zelf wordt dan uitsluitend bestemd voor so ciaal culturele verenigingen en instellingen. Vorige maznd werd al besloten dat De Berk' ook wordt uitge breid. Jaren geleden waren er al plannen voor de bouw van een sportzaal. FDie zijn toen doorkruist door een reeks particuliere initiatie ven die uiteindelijk stuk voor stuk op niets zijn uitge draaid. Ook nu lag er weer zoiets op tafel, het zoge naamde alternatief Bogers voor de verbouwing van een opslagloods tot sportzaal. In de raad van gisteravond werd er met geen woord over gerept. Burgemeester W. Bos zei nog dat hij het afgelopen weekeinde ook weer een pro jectontwikkelaar op de stoep had gehad met een plan voor een sportzaal (Bos: „Die mensen zoeken kennelijk emploi nu de womningmarkt is ingestort"), maar ook daar werd geen aandacht meer aan geschonken. Alleen de heer L. de Ru van de WD putterde gister avond nog wat tegen het plan voor de sportzaal. In de vorige raadsvergadering had hij nog gezegd dat „we een sportzaal aan de Postbaan wel kunnen vergeten" (wet houder L. Buijs herinnerde hem daar na enig speurwerk in de notulenm fijntjes aan) maar nu pleitte hij juist wel voor een sportzaal aan de j Postbaan waar ook enkele nieuwe tennisbanen zijn ge pland. De Ru voerde een reeks bezwaren aan tegen de bouw van een sportzaal bij De Berk: bezwaarlijk voor de omgeving, estetisch niet fraai, geluidsoverlast voor de omwonenden maar uiteinde lijk legde hij zich toch bij de raadsmeerderheid neer met de aantekening dat hij de plaats „erg ongelukkig" vindt Garantie De heer F. Ketelaers (CDA), A Buijs (Lijst De Light) en F."' Schouteten (Lijst De Waal) stelden als voorwaarde dat er pas mag worden gebouwd als de ge meente de garantie heeft dat het ministerie van onderwijs jaarlijks 86.000 gulden bij past voor het gebruiok van de sportzaal voor de gymles sen van de lagere schoolkin deren. De heer Looijen die een week geleden ook niet zo bar enthousiast was ver klaarde zijn ommezwaai met de opmerking dat de fina- ciële positie van de gemeente er rooskleuriger uitziet dan hij tot voor kort had veron dersteld. „Zo snel mogelijk aan het bouwen" was ook zijn advies Raad Putte lost zalenprobleem

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 101