SPORTHAL KOMT BIJ DE BERK Zoomweg is enige .oplossing js/v (Van onze verslaggever) PUTTE - Het ziet er naar uit dat het salenprobleem in de gemeente Putte opgelost is. Enige spelbreker voor de verwe zenlijking van een sporthal sou het ministerie van onderwijs kunnen zijn. maar vooralsnog wordt in Putte daar niet van uitgegaan. De Putse raad besloot namelijk dinsdagavond ak koord te gaan met het voorstel van BenW om naast het ge meenschapshuis De Berk een sporthal te bouwen. Dit bete kent meteen dat geen gebruik gemaakt zal worden van de g.g. „loods van Bogers". Burgemeester W. Bos zei dinsdag avond aan het einde van de vergadering de raadsleden dank voor de zakelijke discussie, „U hebt mij gelukkig niet moeilijk gemaakt", aldus da voorzitter. ..K- Putse Burger: Garantie Moeite I ;i in lijkt eindelijk opgelost Pe enige raadsleden die moeite had- den met de lokatie waren de libera- (Van onze verslaggever) PUTTE - „Willen we de leef baarheid In ons dorp handha ven dan la de Zoomweg de eni ge oplossing". Dit sol burge meester W. Bos van Potte dins dagavond tijdens de raadsver gadering in Potte. Hij betreur de het dat de gemeenten in da zuidwesthoek niet op één lijn zetten als het gaat om het tracé van deae Zoomweg. „Dat Is Jammer. Vooral omdat er In - feite rtjksgelden genoog zijn om deze weg aan te leggen. Do moeilUkheden liggen Mnnen de gemeente zelf", aldus Bos, dlo daarbij zei dat ook gedeputeer de dra. J. de Geus deze gang van zaken betreurde. HIJ deed zijn uitlating bij de behandeling van het voorstel over de verkeersmaatregelen in de Antwerpsestraat. De raad besloot in overleg to trodon met de provincie over do aanleg van een voetgangerssversteekplaats in de Antwerpsestraat nabU de vestiging van da aupaiiuaifcl vsn Albert Heyn. En verder zal aan GS voorge steld worden geen parkeerver boden vast te stéllen voor haf z.g. trsctaatgebied met België, doch wel een stopverbod in te voeren aan de oostzijde van de weg tussen de Jordaensstraat en een punt M meter ten noor den van de Breestraat Met dit stopverbod had alleen de frae- tie van de VVD moeite en haar twee vertegenwoordigers wensten dan ook de aanteke ning hiertegen te zijn. len. Zij zagen de sportzaal liever ge situeerd aan de Postbaan, maar gin gen uiteindelijk in het algemeen be lang van de Putse sport toch met het collegevoorstel mee. „We willen wel de aantekening dat we vinden dat de plaats erg ongelukkig is gekozen", zo zei WD-fractievoorzitter L. de Hu. Zoals gezegd kan alleen het ministe rie van onderwijs nog roet in het Putse eten. gooien. BU de exploita tie-opzet van de te bouwen sporthal is namelijk uitgegaan van een jaar lijkse bijdrage van het ministerie van 86400,-; dit omdat In de sport hal gyimsastiekonderrlcht gegeven wordt. Met name het raadslid E. Ke telaars (CDA) vroeg om een schrif telijke garantie van het ministerie. „Zo die niet komt, dan dient het voorstel terug in de raad te komen", zo stelde hij. Dit standpunt werd ook door de fracties van de groeperingen De Light en De Waal ondersteund. Burgemeester Bos legde hierna uit dat eerst de financiële goedkeuring van de provincie binnen dient te zijn, waarna dan pas om financiële mid delen bij het betreffende ministerie gevraagd kan worden. Mocht het dan toch fout gaan, dan zal het colle ge deze zaak opnieuw in de raad brengen. Voordien had de socialist Jac Looi- jen gezegd dat uit de slotwljziging over I960 was gebleken dat de ge meen te de komende jaren de finan ciële middelen heeft om zo'n sporthal te bekostigen. Dat was de reden dat het fractiestandpunt van de PvdA was gewijzigd en dat zij hadden ge kozen voorde sporthal bij De Berk. De liberalen hadden de meeste moei te met het voorstel. „Wij zijn in prin cipe voor een sporthal, maar niet bij De Berk", aldus de heer De Ru. „Het wordt een gebouw van acht of negen meter hoog en dat zullen de mensen uit de omgeving ons niet in dank af nemen. Bovendien moeten de bomen weg. Nee, wij willen naar de Post baan. Dat U wel duurder, maar is op te lossen door het horeca-gedeelte te verpachten". Maar toen bleek dat hij geen andere fracties aan zijn zijde kreeg, besloot hij achter het collegevoorstel te gaan staan, daarmee de woorden van bur gemeester Bos „het heeft lang ge noeg geduurd, we moeten spijkers met koppen slaan" ter harte nemend.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1981 | | pagina 100