even bij elkaar kan komen en dan een borrel gaan drinken. Het is uit de tijd om alleen maar de raadsvergaderingen af te Y/achten. Men verwacht thans meer inbreng van de raadsleden en wel via in te stellen commissies. Het raadslid Buijs stelt dat voor hem de zaak niet behoeft te worden aangehouden. Hij zegt, dat hij wel genoeg tijd heeft ge had voor bestudering van de stukken. liet raadslid Bensbach zegt dat het raadslid Buijs suggereert dat de oppositie de zaak wil aanhouden. Dit is helemaal niet het geval. Hij zegt, dat het raadslid Buijs misschien over bijzondere capaciteiten beschikt maar dat hij geen tijd heeft gehad voor intensieve bestudering. De Voorzitter zegt, dat het raadslid Bensbach de woorden van het raadslid Buijs niet zo moet opnemen. De heer Buijs heeft misschien meer tijd gehad om de stukken te bestuderen dan al dus de Voorzitter. Hij zegt verder, dat hij er bijzonder veel prijs op heeft gesteld om deze zaak aan de raad aan te bieden. Het is thans aan de orde geweest en de Voorzitter heeft geen bezwaar om de zaak tot de volgende vergadering aan te houden. Conform het voorstel Van de Voorzitter wordt dit agenda-punt aangehouden tot de volgende vergadering. De Voorzitter stelt vervolgens voor om in het belang van de pers in plaats van thans in besloten vergadering over te gaan,eerst agendapunt 19 af te werken. 19. Rondvraag Het raadslid Sluijts informeert of er rees een oplossing is ge vonden voor de overbevolking van de kleuterschool. De Voorzitter antwoordt, dat hier nog steeds aan wordt gewerkt. Alvorens er iets definitiefs van onze zijde kan gebeuren, moeten wij eerst een daartoe strekkend verzoek van het schoolbestuur hebben. Een dergelijk verzoek is inmiddels binnengekomen en deze zaak is reeds mondeling besproken met de Inspectrice van het kleuteronderwijs. Hu kan men definitief gaan werken voor aanvragen bij het Ministerie enz. Het raadslid Janssens zegt in de krant te hebben gelezen dat er thans geen klachten meer zouden bestaan t.a.v, de plaats waar de- wekelijkse markt wordt gehouden. Hij is het hier niet mee eens. Hij vraagt of het niet mogelijk is de markt te verplaatsen naar het plein voor de ambtswoning van de burgemeester of naar de parkeerplaats voor het politiebureau. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is dat voor deze markt thans een voorrangsweg wordt afgesloten. De Voorzitter antwoordt, dat dit 5 jaar "wel mogelijk is geweest. Van werkelijke klachten is overigens geen sprake. Vel zijn er bepaalde wensen geweest met betrekking tot de plaatsing van de viskramen. Overigens bestaat er thans een goede samenwerking tussen de bewoners en de kramers. Hij zegt het verplaatsen van de markt niet aan te bevelen. Wat goed loopt, daar moet men niet aan gaan trekken. Wat 'betreft de afsluiting van de voorrangsweg, merkt de Voorzitter op dat dit geen problemen geeft, Het verkeer kan rechtdoor. Het terrein voor de ambtswoning is voor verkoop be stemd, doch dit neemt niet weg dat er van de zijde van de Voor zitter geen enkel bezwaar zou zijn om -de markt daar te houden. Hij ontraadt echter de verplaatsing omdat deze pla ts voor ieder een voldoet. Het raadslid Janssens zegt in 1966 een schriftelijk verzoek te hebben ingediend om de markt bij tourbeurt ergens anders te houden. Hij heeft hierop nooit antwoord ontvangen, Wat het vuil van de markt betreft, zegt hij dat dit thans iets is verbeterd ofschoon bij de viskramen de stoep nog steeds vettig blijft. De Voorzitter zegt, dat deze kwestie zal worden opgenomen met de technisch ambtenaar. Het raadslid Janssens vraagt vervolgens of er in de Antwerpsestraat

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 99