-10- aan te houden tot de volgende vergadering. Wat de commissie betreft voor de Algemene Bijstandswet stelt de Voorzitter, dat het raadslid Bensbach gelijk heeft als hij zegt dat hij deze bij de voorstellen niet heeft aangetroffen.Het College van B en is echter niet met de hele materie klaargekomen. De voorgestelde commissies zijn gebaseerd op de gemeentewet. Een College van bijstand steunt echter op de Bijstandswet. De Voorzitter geeft nog een nadere toelichting op het verschil tussen een commissie van advies en een College van bijstand. B en W is wel met deze materie bezig geweest maar is er nog niet uitgekomen, "Wat de beslotenheid van de commissie-vergaderingen betreft, deelt de Voorzitter mede, dat hierdoor de openbaarheid geen geweld wordt aangedaan. In iedere gemeente zijn commissies. De raads leden worden hierdoor alleen nauwer geconfronteerd met het werk. De vergaderingen van B en W zijn ook niet openbaar. Bij het instellen van deze commissies is het niet de bedoeling dat de raad zijn bevoegdheden gaat delegeren* Dan zou de openbaarheid wel geweld worden aangedaan. De zaken kunnen echter niet in de commissies afgewerkt worden. Het betreft hier zuivere commissies van advies aan B en W, De leden houden de bevoegdheid om voor of tegen te zijn zowel in de commissie-vergaderingen als in de raads= H vergaderingen. Hij vergelijkt de werkzaamheden van de commissies met de portefeuille-verdeling in het College van B en W. Het raadslid Bensbach vindt het een zeer moeilijk onderwerp en zegt dat de praktijk zal moeten uitmaken of het goed gaat lopen. De Voorzitter beaamt dit. Hij herhaalt, dat het College de zaak wil aanhouden tot de volgende vergadering als men niet voldoende tijd heeft gehad voor bestudering. Het raadslid van linden wil iets vragen over de samenstelling van de voorgestelde commissies. De Voorzitter interrumpeert het raadslid van Linden en zegt dat men eerst over de grote lijnen een gedachtenwisseling kan hebben. Het raadslid van linden stelt, dat men door de instelling van deze commissies in een 'dwangpositie komt. De vrijheid als raads lid wordt weggenomen. De Voorzitter 'deelt mede, dat in een stad elk raadslid wel in 2 of' 3 commissies zitting heeft. Bergen op Zoom heeft zelfs 13 commissies. Zonder deze commissies zouden de raadsleden zich niet meer kunnen verdiepen in de totaliteit van de zaken. Hij zegt zelf ook diverse portefeuilles te hebben overgegeven,Men kan de fc klok niet meer terugdraaien. Het raadslid van linden blijft bij zijn bezwaar dat de vrijheid van de raadsleden wordt aangetast en stelt voor om. dit agenda punt tot de volgende vergadering aan te houden. Het raadslid Janssens is het niet eens met de verhoudingen in de commissies wat betreft de regeringspartij en de oppositie. Daarbij stelt hij tevens dat zijn naam verkeerd is geschreven. De Voorzitter antwoordt, dat de opmerking betreffende de verhou dingen in'de commissies 'erg ver is gezocht. Hij geeft een voorbeeld m.b.t, de samenstelling van de rekening-commissie waarin de oppositie demeerderheid heeft. Plet raadslid Janssens stelt, dat dit pok de enigste commissie is waar het zo ligt. De Voorzitter zegt, dat het ero&gaat om vruchtbaar te werken. Men moet niet zo zwaar aan deze materie wegen, Men is geneigd direct te denken dat b.v. de belastingcommissie 'alleen maar de invoering van nieuwe belastingen moet behandelen. Het kon hier net zo goed een eenvoudige redactie-wijziging betreffen. Men heeft echter altijd populaire en onpopulaire zaken. Het raadslid Janssens vindt ook zijn vrijheid als raadslid aan getast De Voorzitter vraagt zich af hoe het dan zit met de inbreng van de raadsleden. Hij stelt, dat men thans niet meer net als vroeger

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 98