_Q_ van dit bedrag. Thans is de Bank bereid geweest voor 1971 een rekening-courant krediet te offreren van 250.000,, Zonder hoofdelijke stemming wordt rnet algemene stemmen met het voorstel van Burgemeester en Wethouders accoord gegaan. 16Voorstel van Burgemeester en.Wethouders tot instelling van raadscommissies Be Voorzitter memoreert de heren, welke ook deel hebben uitge maakt van de vorige raad de portefeuille verdeling in het College van B en W, Destijds is ook in welwillende overweging genomen om ook tot verdere inbreng in de bestuursproblemen door de raadsleden te komen. Inmiddels heeft in het College van B en W een nieuwe funktieverdeling plaatsgevonden zoals uit het prae-advies blijkt. Na voorlezing van het prae-advies zegt de Voorzitter,dat het College nog verder is gegaan en heeft afgetast in hoeverre er mogelijkheden bestaan om de raadsleden de gelegenheid te geven voor betere bestudering en inbreng in de dagelijkse bestuurs problemen. Het College stelt de raad derhalve voor in het vervolg de voor stellen van B en W aan de raadsleden thuis ter inzage te sturen, ook dus de notulen van de raadsvergaderingen gestencild aan de raadsleden toe te sturen. Daarnaast is getracht om via het in stellen van commissies een verdere mogelijkheid tot samenwerking met B en W en een vlottere verwerking van bestuursaangelegenheden mogelijk te rnaken. Hierna doet de Voorzitter voorlezing van het voorstel van B en W tot instelling van vaste commissies van advies aan Burgemeester en WethoudersDaarbij geeft de Voorzitter nog een nadere toe lichting op de voorgestelde commissies. Hierna vraagt de Voorzitter of iemand der raadsleden nog het woord verlangt en stelt dat ing. het reglemnnt van orde eerst aan de orde zal worden gesteld de algemene strekking van de voorge stelde besluiten en in de 2e instantie vragen kunnen worden ge steld over bepaalde onderdelen. Het raadslid Bensbach stelt op de eerste plaats dat hij deze in gewikkelde materie heel summier heeft ingezien. Hij heeft de stukken pas één dag voor de raadsvergadering ontvangen en geen gelegenheid gehad om het hele pakket door te nemen. Zodoende moet hij zich beperken- tot enkele punten n.l. 1. wat liet aantal commissies betreft, vindt hij het een vreemde zaak dat er geen commissie wordt voorgesteld voor de Algemene Bij standswet 2. de samenstelling van de commissies en de keuze van de commissie leden zijn zaken- welke op democratische basis tot stand dienen te komen. Hij had verwacht dat de raadsleden hierover wan te voren iets meer te horen hadden gekregen. Be periode is thans tekort om hierover' te beslissen; 3. bij de voorstellen heeft hij een zeer belangrijk punt gemist n.l. de openbaarheid van de commissie-vergaderingen. Hij vraagt of deze' openbaar of besloten zullen zijn. Hij stelt, dat n.l. een heleboel onderwerpen i.p.v. in een openbare raadsvergadering dan tot in de funesses in de commissies zullen v/orden bekeken. Naar zijn mening is' het besloten houden van de commissie-vergaderingen naast de doelstelling van de hele organisatie Het voornaamste bezwaar is echter, dat de betreffende stukken te laat zijn thuisgestuurd. Be voorzitter biedt de raad zijn verontschuldigingen aan dat de stukken zo laat zijn doorgekomen. Bit is echter te'" wijten aan huiselijke omstandigheden. Hij stelt dat het gemeentebestuur in ieder geval een gebaar t.o.v. de raad heeft willen maken. Indien de raadsleden echter niet voldoende tijd hebben gehad om de stukken te bestuderen,is het College gaarne bereid deze materie

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 97