-8- He_t_ raadslid Bensbach zegt deze zaak van verschillende zijden te hebben bekeken. Hij wijst ook nog op de nog komende prijsverho gingen in het volgend jaar. De Voorzitter deelt mede,dat hiermede is rekening gehouden door de Inspecteur. Het raad slid Bens bach zegt, dat het een vaststaand feit is dat de prijsverhogingen minstens 5f° zullen bedragen.. He Voorzitter zegt,dat men ook het budget van de gemeente moet zien. Het^raadslid Bensbach stelt, dat men in elke huishouding het geld in de gaten moet houden. Hit wil niet zeggen dat men op het onderwijs moet gaan beknibbelen, aldus de heer Bensbach. He Voorzitter antwoordt, dat als men conform het advies van de Inspecteur besluit er niet beknibbeld wordt. Het raadslid Bensbach vindt het advies aanvechtbaar. He Voorzitter stelt het raadslid Bensbach voor deze kwestie zelf eens met de Inspecteur op te nemen.Hij vraagt wat de overige raadsleden van het voorstel van B en W denken; 130,of"/ 150, Het raadslid van linden vindt het bëdrag van 130,-ook te laag. Hij stelt ook voor dit bedrag op te trekken tot 150,— He Voorzitter vraagt of men tot stemming moet overgaan. Het raadslid Bens,bach verlangt stemming. Bij de mondelinge stemming stemmen de raadsleden de Bruijn, de Light, Sluijts en Buijs vóór en de raadsleden Bensbach, van Linden en Janssens tegen, het vootstel van Burgemeester en Wethouders zodat het.voorstel met 4 tegen 3 stemmen is aangenomen. -5Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit tot herziening van het bestemmings plan in hoofdzaken het bestemmingsplan "Kom Putte" en het bestemmingsplan "Zomerhuisjes en kampeerterreinen". He Voorzitter doet voorlezing van het prae-advies en stelt de raad voor overeenkomstig het voorstel van B en W te besluiten. Het raadslid Bensbach informeert wat de cons equalities zijn. He Voorzitter antwoordt dat de gemeente bezig is met de herziening van het^ bestemmingsplan. Ingevolge de vigerende voorschriften zou men b.v. nog een boerderijtje kunnen bouwen, alvorens het bestemmingsplan is vastgesteld. Hoor dit besluit kan de aanvraag voor een dergelijke bouwvergunning worden aangehouden. Hoor dit besluit kan een ongewenste bebouwing derhalve worden opgehouden. .Daarentegen kunnen B en W altijd nog een bouwvergunning verlenen in overleg met de stedebouwkundige Het raadslid Bensbach informeert voor welk gebied dit besluit van kracht zal zijn.™" De Voorzitter antwoordt dat dit voor de gehele gemeente geldt. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van Burgemeester en Wethouders met algemene stemmen aangenomen. 4Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verlenen van namen aan straten in onderdeel Oost van het bestemmingsplan "Kom Putte De Voorzitter stelt voor de in het prae-advies genoemde bloemen namen voor een 5-tal straten gelegen 'in plan Oost vast te stellen. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van Burgemeester en Wethouders met. algemene stemmen aangenomen» 5foorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van het maximaal op te nemen krediet bij de N.V.Bank voor NedGemeenten voor 1971. He Voorzitter deelt de raad mede, dat het hier betreft het jaarlijks vast te stellen krediet in rekening-courant met de N.V.Bank voor Ned.Gemeenten. Over voorgaande jaren is dit bedrag vastgesteld op 150.000,Dit was echter gezien de behoefte van de gemeente wat aan de lage' kant» Ieder jaar heeft de gemeente bij de N.V» Bank voor Nederlandse Gemeenten aangedrongen op verhöging

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 96