-5- 8Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de aanschaffing van leermiddelen. voor de basisschool, Beukendreef .alhier (23e begrotingswijzjpinp 1970) o 4 De Voorzitter deelt de raad mede, dat hier een aanvullend krediet wordt gevraagd in verband net de uitbreiding van het leerlingen aantal. Het betreft een twee—tal uitbreidingen van leermiddelen n.l. 1 van f 783,4-2 en een' tweede van 209,95. Het advies van de Inspectie is afwijkend van de aanvraag net dien verstande dat voor het 2e krediet ad 209,95 geen advies is ontvangen, ka overlegnet de Inspectie is gebleken dat deze tweede aanvraag er aldaar is tussendoorgegliptHet advies zal echter een dezer dagen alsnog worden toegezonden. De Voorzitter stelt de raad voor het gehele krediet te voteren onder voorwaarde dat het tweede krediet eerst zal worden uitge keerd na ontvangst van het goedgunstig advies van de inspectie. Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt aldus zonder hoofdelijke stemming besloten. 9Voorstel van^Burgemeester en Wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de bouw van 11 woningwetwoningen aan de Pastoor Dierckzstraat24e begrotingswijziging' 1970; J_le begrotingswijziging Grondbedrijf; 2e wijziging begroting Vi/oningbedrijf. w DeVqorzitte^ deelt mede, dat voor deze investeringen reeds goed keuringen zijn verleend, doch dat de procedure zo is, dat deze bedragen alsnog ter begroting moeten worden gebracht. Het raadslid Bensbach vindt het zelfs voor een raadslid dat reeds langer in bedrijf is een nog steeds moeilijke zaak. Hij informeert naar de geraamde rijksvoorschotten. De Voorzitter geeft hierop een nadere uitleg omtrent de geraamde bouw- en grondvoorschotten. ffet raadslid Bonsbach. zegt, dat hij hieruit niet kan distilleren wat. de stichbingskosten zijn per woning. De Voorzitter antwoordt, dat men hiervoor het totale bedrag van voorschotten moet delen door 11. —9-1?pacvasilo Bensbach vindt dat het dan dure huizen ziin Be Voorzitter beaont dit naar stolt dat non blij moet'zijn dat men deze huizen voor deze prijs kan krijgen. fle-t raadslid Bensbach is het hier niet nee eens. Hij zegt dat hii zich niet kan voorstellen dat er geen aannemer is te vinden die deze woningen tegen de curveprijs wil bouwen. 9-JlDMj^iy^er zegt, dat hij zo 2 gemeenten kan noemen waar dit gevalis. De curveprijs schijnt echter iets omhoog te gaan. maar ae nieuwe bedragen zijn echter nog niet bekend. net raadslid Bensbach kan zich niet voorstellen dat deze woningen zonder^benoorlijke winstmarge worden gebouwd. Hij stelt dat de° winst dus moet worden verkregen door het sanenbouwen net andere woningen. c £lTJ1lL21?.2it_t^r beaamt dit doch stelt dat deze andere woningen ge lukkig geen gemeentewoningen zijn. jHi-raa^id^ensbach vindt het ongezond, dat particulieren on aoze manier de woningwetbouw moeten subsidiëren. ~_J1Dor£i_tter zegt, dat het een totaal ongezonde zaak is. Kijze :t dat ei stroppen genoeg worden geleden in de woningwetbouw. Dit is geen gezonde zaak of anders gaat de aannemer knoeien. xtt Xu.adsliü jaensbacli vraagt of het algemeen gebruikelijk is dat de bouw van woningwetwoningen alleen dan realiseerbaar is wanneer aeze woreen gekoppeld aan de bouw van andere woningen De Voorzitter antwoordt, dat dit inderdaad het geval is. Hij ze -t "na vfe vroeger nog erger was en dat de gemeenten toen zelf mn^en de Voorzitter aannener' Het ri-ik Deslist hier echter, aldus

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 93