-4- Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten over te gaan tot ruiling van een perceel grond net dhr. leijs alsmede tot aankoop van een grondperceel aan de Canadalaan van de staat der Nederlanden. 5'. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verkoop van gemeente- grond Zonder hoofdelijke stemming en zonder dat een der raadsleden hierover het woord verlangt, wordt besloten over te gaan tot ver koop van gemeentegronden aan: 1. 1. Peijen, wonende te Putte, 628m2 grond in plan "West" voor de prijs van 15.700, 2. S.J.M.van Munster, wonende te Papendrecht, 643m2 grond in plan "West" voor de prijs van 16.075, 3. Ph. Govers, wonende te Putte, 845m2 grond in plan "West" voor de prijs van 21.125, 0Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet.voor de aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van de basisschool. Beukendreef (21e begr.wijz1 97ÖTT Pe Voorzitter doet voorlezing van het prae-advies en stelt de raad voor de 21e begrotingswijziging 1970 conform het aangeboden concept vast te stellen. Het raadslid Bensbach zegt, dat het schoolbestuur dit verzoek reeds in januari 1970 heeft ingediend met de bedoeling deze aan schaffingen voor het nieuwe schooljaar te kunnen doen. Daarna is er verder niets gebeurd. In juni 1970 is dit voorstel in de raad geweest en is toen door het College van Burgemeester en Wethouders teruggenomen. Wat is de reden dat deze zaak zo lamg is blijven liggen? lourzitter deelt mede,.dat zoals in de vergadering van juni is medegedeeld het gemeentebestuur het wenselijk achtte een'inven taris te krijgen van alle vernieuwingen welke reeds via art.72 der 1.0.-Wet 1970 waren verstrekt en die waarvoor nog een verzoek te verwachten was. U herinnert zich ongetwijfeld nog wel dat de antenne voor het t.v.toestel reeds op de school was geplaatst, terwijl de aanvraag nog door de raad noest worden behandeld.. Daarna heeft een gesprek plaatsgehad met de Inspecteur van het i.Oo Dan zijn de vacanties gekomen. Intussen heeft de Inspecteur nog een collega moeten vervangen in Breda in verband met een hart-infarct van deze laatste. De Voorzitter heeft echter de heer Maes gevraagd of de gang van zaken op de school vastliep. Dit was niet het geval. Hierna wordt conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders zonder hoofdelijke stemming de 21e begrotingswijziging overeen komstig het aangeboden concept vastgesteld. 7Voorstel van Burgemeester en.Wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van deaanschaffing van meubilair voor de kleuterschoolJulianastraat alhier (22e bTgrotïngs^"" w i j z i g i ng 1 9 707T~ De Voorzitter deelt de raad mede, dat deze aanvraag ook reeds in de raad is geweest maar destijds is aangehouden in verband net 2 tegenstrijdige adviezen hierover uitgebracht door de In- spectrices Gribling en van Waesberghe. Inmiddels heeft een ge sprek plaatsgehad met de hoofdinspectrice van het kleuteronder wijs alsmede met het schoolbestuur. Het aangevraagde bedrag is teruggebracht wegens vertrek van de huidige hoofdleidster Mej;van Put. Voor wat betreft de aanschaffing van nieuwe leer middelen zal eerst overleg worden gepleegd met de nieuwe hoofd— leiusterterwijl thans wordt voorgesteld een bedrag te voteren voor de aanschaffing van nieuwe meubeltjes. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 92