-3- De Voorzitter antwoordt, dat er geen gevolgen zullen zijn. De zaak is tot volle tevredenheid geregeld. Hierna informeert het raadslid van Linden naar de bestemming van de grond welke van de Domeinen zal worden aangekocht. De voorzitter deelt mede, dat het hier betreft een stukje grond gelegen achter het douanekantoor,. De mogelijkheid van een bouw perceel is hier aanwezig. Er is echter hog geen definitief plan voor. Gezien de prijs is de aankoop van dit grondperceel alleszins aantrekkelijk voor de gemeente. De definitieve be stemming zal naderhand volgen.. Het College van B en W heeft zich hierin nog niet verdiept. Het raadslid Janssens noemt de grondruiling met de heer Leijs een springplank voor de gronden die hier rondom zijn gelegen. Hij stelt, dat de gemeente reeds grond genoeg heeft. We moeten eerst deze gronden maar eens verkopen. Als het zo doorgaat is straks alle grond van de gemeente. De Voorzitter geeft het raadslid Janssens een nadere uitleg. Hij wijst op de geweldige achterstand toen men in Putte is be gonnen met de uitbreiding. In het begin was er helemaal geen grond in eigendom van de gemeente. Het is pas gezond als de gronden in eigendom zijn van de gemeente alvorens er een bestem ming s op wordt gelegd. Dat is de voordeligste gang van zaken voor de gemeente. Hij stelt dat in de betreffende omgeving de gemeente niet gaat opereren. Dit geval heeft zich aangediend. liet raadslid Janssens stelt dat men wel begonnen is maar vraagt zich af waar het einde zal zijn. De Voorzitter antwoordt, dat dit het geval zal zijn waar het structuurplan ophoudt. Wanneer men de gronden moet gaan ont eigenen wordt de zaak veel moeilijker. We liggen nog een heel stuk achter met de grondaankopen. Men moet zo werken dat men van het ene in het andere overvloeit, aldus de Voorzitter. Het raadslid Janssens stelt verder dat de aankoop van het grond- perceel van de Domeinen de grondspeculatie in de hand zal werken Wanneer men dit stuk weer verder gaat verkopen. De Voorzitter antwoordt dat de raad dit zelf in de hand heeft bij verkoop van het perceel. Het raadslid Bensbach stelt, dat de waarde van de grond van de heer Leijs niet zo voordelig is als wel wordt gesteld. In de toekomst zal men hier verder moeten gaan met grondaankopen. Hij stelt, dat de aangrenzende grond van Buijs toch al aangekocht had kunnen worden. De Voorzitter antwoordt, dat deze grondruiling in het belang is van de gemeente. De gemeente heeft geen plan om hier te gaan opereren. Maar als- de kans zich voordoet om hier voordelig te kopen dan moet men dat doen. Het raadslid Berisbach vindt dat de gemeente door deze aankoop in een dwangpositie wordt gesteld ten opzichte van Buijs. Als Buijs straks, zegt ik verkoop deze grond niet dan zit de gemeente met een stuk grond waar we niets mee kunnen doen. De Voorzitter antwoordt dat de gemeente helemaal niet in een dwangpositie komt door deze ruiling. Als voor deze gronden een bestemmingsplan wordt vastgesteld moeten deze gronden aangekocht worden. Als dit niet goedschiks gaat dan kwaadschiks. Als de grond echter reeds eigendon is van de gemeente dan zitten we altijd in een gunstige positie. Het raadslid Bensbach vindt dat de onderhandelingspositie voor deliger zou zijn geweest. De Voorzitter stelt, dat als deze grond met dhr.Leijs wordt ge ruild de gemeente in deze hoek voorlopig geen behoefte meer heeft. Daarnaast is het oök een voordeel dat een villaperceel wordt verkocht, Hij noemt dit een alleszins aantrekkelijke trans aktie en herhaalt nogmaals dat gronden welke gekocht kunnen worden waaraan nog geen bestemming is gegeven altijd in het be lang is van de gemeente.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 91