- 6 - tot de vaststelling van de 1e en 2e begrotingswijziging 1970 besloten. XII.Voorstel van "burgemeester en wethouders tot vaststelling 3e begro tingswijziging 1970 en 1e wijziging kapitaalsinkomsten en - uitgaven van het gemeentelijk grondbedrijfCegaliseren gedeelte Ligusterstraat) De Voorzitter geeft voorlezing van het betreffende prae-advies van B.&.W. Hij zegt, dat de Provinciale Direktie van de Volkshuisvesting een andere groepering van de elf woningwetwoningen heeft geëist waar door het noodzakelijk is om het "betreffende weggedeelte aan te leggen. De heer van Poppelen merkt nog op, dat het zuiver een noodoplossing is die noodzakelijk is voor de "bouw van twee woningen. Het raadslid Bensbach merkt op, dat het maar voor een gedeelte van een weg is en vraagt of het egaliseren niet konjgebeuren wanneer de gehele weg wordt aangelegd. De heer van Poppelen antwoordt, dat er een grondhoogte-verschil van een meter is waardoor de bouw van twee woningen niet haalbaar is. Het raadslid Bensbach stelt, dat de gemeente met de moeilijkheden zit en de aannemer met nog meer van dergelijke problemen kan afkomen. De heer van Poppelen antwoordt, dat het hier niet de aannemer maar de gemeente is die de situering en bouw bepaald. Het raadslid Bensbach vraagt hoe het met verkochte bouwrijpe grond ligt en voor wiens rekening dan hoogte- of laagteverschillen komen. De heer van Poppelen antwoordt, dat bij grondverkoop aan derden in de transportakte is vermeld dat de koper het perceel aanvaard in de staat waarin het zich bevindt. Het raadslid van Linden stelt, dat de woningen beter te hoog dan in een diepte kunnen staan. Hij merkt op, dat het laatste met het stenenge bouwtje bij de zuiveringsinstallatie wel het geval is. Hij vraagt wie daar het peil heeft aangegeven en zegt dat men er na een halfuur regen val niet meer binnen kan. He heer van Poppelen zegt, dat het van voor zijn tijd is en de vloer van het gebouwtje wel boven het peil van de weg ligt. Het raadslid Bensbach zegt, dat het hem nog niet duidelijk is en vraagt of de egalisering het profiel van de weg of het terrein betreft. De heer van Poppelen geeft voorlezing van de betreffende kostenbegro- ting. Het raadslid Bensbach concludeert dat het leeuwendeel de kosten van e~ galiseren betreft, He heer van Poppelen zegt, dat het een bedrag van ƒ.1.500,voor het bouwterrein is en de wellicht ter plaatse opgemerkte grondberg van de aannemer is. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform de aangeboden concept-wijzigingen, tot de vaststelling van de begrotingswijzigingen, besloten. XIII.Voorstel burgemeester en wethouders tot vaststelling 4e begrotings wijziging 1970 en 2e begrotingswijziging kapitaalsinkomsten en - uitga ven gemeentelijk grondbedrijf (Gombinatiebouw Amsterdam) Aan de hand van het prae-advies van B.&.W,geeft de Voorzitter op dit punt een nadere toelichting. Hij zegt, dat de gemeente destijds met Gombinatiebouw Amsterdam een overeenkomst heeft aangegaan en er gesta dig in teamverband in hoog tempo wordt gewerkt. Hij merkt op, dat er bij het E.T.I., door het schielijk overlijden van de heer Speetjens, enige stagnatie is ontstaan maar het survey binnen enkele weken klaar zal zijn. Hij merkt op, dat aan de nieuwe uitbreiding' van het noordelijk gebied van de Hogebergdreef hard wordt gewerkt en kortelings het ontwerpplan voor bespreking wordt ingewacht. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform "de aangeboden concepten tot de 4e begrotingswijziging 1970 en de 2e begrotingswijziging van het grond bedrijf beslotenc

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 8