Notulen van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad der gemeente Putte N.B., gehouden op donderdag 8 oktober 1970 om; 20.00 uur ten gemeentehuize. Aanwezig: dhr. J.AM.Boudrie, voorzitter de heren H, de Bruijn en J.R.C.de Light, wethouders alsmede de heren J.R.SLxij'ts, L.J.Buijs, P.C.van linden, H.Bensbach en A.J.Janssens, leden. Notulist: G.C.J. van Linden. 1Opening. De Voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet daarna de raadsleden van harte welkom op deze eerste herfstvergadering. 2" y^yg3telling notulen vergaderingen 21 augustus en 1 september Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde punt 2 van de agenda en vraagt of er nog raadsleden zijn, welke hierover nog het woord verlangen. Geen der leden verlangt terzake het woord waarna de aangeboden concept-notulen aldus worden vastgesteld. 3Ingekomen stukken. De Voorzitter stelt de raadsleden voor de ingekomen stukken voor .kennisgeving aan te nemen, waarbij hij mededeelt dat er nog een 3-tal stukken aan de agenda als ingekomen stuk dienen te worden toegevoegd n.l. 1 sc]lriftelijk antwoord van burgemeester en wethouders van nutte op een m een der vorige vergaderingen door het raadslid Buijs gestelde vraag betreffende de verdiscontering van de aanlegkosten riolering in de grondprijs voor de gronden ge legen aan de Hogebergdreef 2. schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 15 juli 1970 G.nr.365.748, houdende goedkeuring van de 4e be grotingswijziging 1970 der algemene dienst alsmede de 2e wij ziging van de begroting van kapitaalsinkomèten en kapitaals uitgaven van het gemeentelijk grondbedrijf 1970; 5-. schrijven van burvpmppstor» O V) trn -f-!n r\n ri i T), -t11_n n rioolbelasting van het raadsbesluit ing tot 2e wij- dering van een

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 89