10.Voorstel van Burgemeester en Wethouder! tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de verharding van de Noordweg; (25e wi-jz begroting 1970) 11.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van een kasgeldleningenbeslu.it voor de periode 1 oktober 1970 tot 1 januari 1971? 12.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van het bedrag per leerling over 1971, bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920 13.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit tot herziening van het bestemmingsplan in hoofdzaken het bestemmingsplan Kom Putte en het bestemmingsplar zomerhuisjes en kampeerterreinen. 14. Voorstel van Burgemeester' en Wethouders tot verlenen van namen aan straten in onderdeel Oost van het bestemmingsplan Kom Putte; 15.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van het maximaal op te nemen krediet bij de N.V. Bank voor Neder landse Gemeenten voor 1970 16.Voorstel van Burgemeester en ?/ethouders tot instelling van raad s c ommi s s i e s Besloten Vergadering 17.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot toewijzing van 6 woningwetwoningen; 18.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het garanderen van rente en aflossing van hypothecaire geldleningen; 19.Rondvraag 10Sluiting

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 88