e, f AGENDA 1Opening 2'Vaststelling notulen vergaderingen 21 augustus en 1 september i 9 o 3.Ingekomen stukken: A.Koninklijk besluit van 24 augustus 1970, houdende goedkeuring van net raadsbesluitvan 22 mei 1970 tot vaststelling van de verordening tot 2e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van een rioolbelasting; Koninklijk Besluit van 24 augustus 1970, houdende goedkeuring van heu raadsbesluit 22 mei 1970 tot vaststelling van de «rordening tot ie wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van een rioolrecht; c. Koninklijk Besluitvan 24 augustus 1970, houdende goedkeuring wan heo raadsbesluit van 22 mei 1970 tot intrekking van de verordening, regelende de bouwgrondbelasting 1966;° d. Koninklijk Besluit van 5 september 1970, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 22 mei 1970 tot vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van leges;" van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 12 augustus 1970, houdende mededeling, dat niet tegemoet kan worden ge komen in de bezwaren tegen het onfwerp-streekplan efiai van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 16 sep tember 970, houdende instemming met het raadsbesluit van vJi,aU?n™US tot wijziging van de bezoldigingsverorde ning I 9 (0 g. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 2d sep tember 1970 houdende goedkeuring van de raadsbesluiten van^ 2 augustus 19 10 t-t verkoop van een perceel grond aan de Putse Bouwerken NA/., Tj. B.ee te Den Helder en het Bedrijfs pensioenfonds voor de Bouwnijverheid te Amsterdam. 4.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aanklop van gronden; van gelees ter en Wethouders tot verkoop van gemeente- q1 o 21 o. 6.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot beschikbaarstelling ;°°f d| afschaffing van leermiddelen ten behoeve ■ie Basisschool, Beukendreef21 e wijzbegr1970) 7'Ia0rstel gemeester en Wethouders tot beschikbaarstelling ean krediet ten behoeve van de aanschaffing van meubilair ™^)de kleuterschool, Julianastraat, alhier; (22e wijzbegroting 8"™rp^1wa?-BïrfemeaS1ter en Wetllouders tot beschikbaarstelling 5 v aeil0ev-e van de aanschaffing van leermiddelen oor do Basisschool Beukendreef, alhier;(23e wijz.begroting 1970) 9.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot beschikbaarstelling T^nrstGp. Kïeaieï- kehoeve van de bouw van 11 woningwetwoningen i~qvniï3u°°r 1?ritraat (24e wijz begroting Algemene Dienst Woningbedrijf)»"^131^ Degroting Grondbedrijf j 2e wijz .begroting

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 87