Aan de Heren Leden van de Raad der gemeente PUTT E (l.B.) Putte N.B., 5 oktober 1970. Edelachtbare Heren, Hierbij heb ik de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering, welke zal worden gehouden op donderdag 8 oktober a.s. 's-avonds om acht uur in de raadzaal van het- gemeentehuis. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen voor U ter inzage gedurende de volgende uren: dinsdag en woensdag van 9-12; 2-5 en 19.00-21.00 uur; donderdag van 9-12; 2-5 en 18.00-20,00 uur» Voor wat betreft het voorstel van burgemeester en wethouders tot instelling van raadscommissies kan ik U mededelen, dat een exemplaar van dit voorstel tijdig bij zal worden thuis bezorgd. De: burgemeester van Putte N.B.,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 86