Concept Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Put te,gehouden op dinsdag 1 september 1970 des avonds om 8 uur ten ge- me entehui ze. Aanwezig: l.Buijs,J.R.Sluijts,A.J.Janssens,P.C.v.binden,H.Bensbach, H.de Bruijn en J.R.de light. Voorzitter J.A.M.Boudrie,burgemeester-secretaris. Notulist 1.Hendriks,commies ter secretarie, I. Opening. -^e Voorzitter opent de vergadering met gebed en heet allen harte lijk welkom.Hij zegt,dat de agenda beperkt is en stelt vervolgens aan de orde II.Beëdiging benoemde raadsleden. Voorzitter deelt mede,dat in de vorige vergadering de geloofs- brieven zijn onderzocht en akkoord bevonden. Vervolgens vraagt hij de raadsleden of deze bereid zijn de in de gemeentewet voorgeschre ven zuiveringseed en de ambtseed of de belofte af te leggen.Alle raadsleden verklaren zich bereid de eed af te leggen. a. Zuiveringseed, Na voorlezing van de tekst der zuiveringseed door de Voorzitter antwoorden de raadsleden H.de Bruijn,1.Buijs,J.R.Sluijts,J.~R.de light,A»J.Janssens,P.C.v.linden en H.Bensbach,ieder afzonderlijk "Zoo waarlijk helpe mij God almachtig". b. Ambtseed, -De Voorzitter leest de tekst der ambtseed voor waarop de raadsle den H.de Bruijn,l.Bmljs,J.R.Sluijts,J.R.de light,A.J.Janssens,P.C. van linden en H.Bensbach ,elk afzonderlijk antwoorden Zoo waar lijk helpe mij God almachtig". Na het afleggen der zuiveringseed en ambtseed spreekt de Voorzitter zijn gelukwens uit ten aanzien van de raadsleden,Hij steltdat het voor de neeste raadsleden een voortzetting van hun zittingsperiode is waarin veel werk Is verzet en gedaan in een prettige en goede sfeer.Hij merkt op,dat er ook eerlijke en opbouwende kritiek is ge weest en meh het met elkaar altijd ook niet eens hoeft te zijn.Hij verheugt zich dat de raadsverkiezingen achter de $£ig zijn er er nu weer meer vastheid is voor diverse zaken,die in afwachting van het nieuwe college van B W even zijn blijven hangen.Hij zegt,dat zowel door het college van B als door de raad in de komende zittingspe riode zeer grote en zware beslissingen zullen moeten worden genomen, en merkt op,dat de raad zowel als het college van burgemeester en wethouders zijn taak met zijn verantwoordelijkheden zoals deze in de gemeentewet is weergegeven,heeft. Ben bijzonder woord van welkom richt de Voorzitter tot raadslid Janssens.Hij hoopt dat die zich spoedig thuis zal voelen en de heer sende goede en prettige sfeer zal bevorderen en bestendigen.Hij merkt op,dat het eerst een hele overgang zal zijn en de heer Jans sens verschillende rapporten en andere stukken in handen zal krijgen die de eerste tijd goede oriëntering en bestudering zullen vergen. Hij zegt,dat zowel de raad als het college van B W als de secre tarie gaarne bereid zijn om in de eerste"fase daarbij de heer Jans sens zo nodig van dienst te zijn, III. Verkiezing wethouders. -°e Voorzitter geeft voorlezing van het bepaalde in artikel 34 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad en stelt voor de raadsleden van linden en Buijs te laten fungeren als stem mingscommissie. Hij stelt,dat er twee schriftelijke stemmingen die nen te geschieden telkens voor de verkiezing van 1 wethouder. Na

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 83