woningzoekende derhalve aan de "beurt komen» Deze woningen zullen uiterlijk eind september worden opgeleverd zodat deze royaal voor 1 november zullen zijn toegewezen» Het raadslid van Linden informeert nog of döor de toewijzing van deze 5 woningen nog andere woningen vrijkomen» De Voorzitter antwoordt, dat dit niet het geval zal zijn» Het raadslid van Linden informeert nog naar het geval Okkers uit Bergen op Zoom» De Voorzitter deelt mede, dat hierover geen byzonderheden zijn te vertellen» Voor zover hem bekend,is dit geen speciaal "geval"» De Voorzitter deelt verder mede, dat een tweetal personen als reserve zijn voorgesteld wanneer moolit blijken dat een dese voor- gestelde kandidaten de eventuele toewijzing niet zou accepteren» Het betreft hier de heer J» Voorbraak uit Putte en de heer Koulik uit Bergen op Zoom, welke met een Puts meisje is getrouwd» Het raadslid Buijs informeert naar de Pam»Kil, Breestraat welke op de lijst van woningzoekende is geplaatst» De Voorzitter deelt mede, dat dit een moeilijk geval is. Hier speelt n.l. ook nog een andere kwestie i.e. die van een ver stopte riolering» Dit geval zit momenteel bij de dtffltrwaarde*ter uitvoering» Wethouder de Brui in deelt mede, dat dhr»Kil de woning heeft aan gevraagd van dhr»van Beeek, Breestraat 19? welke aanvraag door B en is afgewezen. Het raadslid Bensbach informeert of de nummering op het voorstel met de nummering van de huizen overeenkomt» De Yoorzitxer deelt mede, dat deze speciale bedoeling niet aan wezig is. Hij vraagt of het raadslid Bensbach soms een voorkeur heeft Het raadslid Bensbach zegt,dat het hier 3 jonge echtparen betreft naast het gezin Simons, waarvan hij de gezinsamenstelling niet kent» De Voorzitter deelt mede, dat dit een kinderloos gezin is en de voorkeur heeft gegeven aan een woning middenin het blok» Het raadslid Bensbach zegt, dat het gezin van de Wouwer 4 kin deren heeft» De Voorzitter deelt mede, dat dit gezin een hoekwoning krijgt» Hij heeft hiervoor een medisch advies gevraagd van de gemeente arts» De arts kon wel adviseren voor een andere woning maar kon uit medisch oogpunt niet speciaal een hoekwoning adviseren» Het raadslid Bensbach pleit voor dit gezin de laatste woning te reserveren, daar hier een zolderkamer is gebouwd met een raam»

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 80